Mangler eksperter på sikkerhet

Norge trenger et eget sikkerhetsstudium på høyt nivå, mener flere eksperter. I dag må nordmenn reise til utlandet for å få en slik utdannelse. – Evnen til å forstå og forebygge risiko er for lav. Det slås fast både av 22. juli-kommisjonen og fagmiljøet i Norge. En av årsakene er at det ikke finnes en ordentlig utdannelse som dekker sikkerhetsfaget, sier Tor André Brevikås, konsulent i sikkerhetsselskapet G4S.

Etter tillatelse fra Newswire.no

(Foto: Colourbox)

Selv har han bakgrunn både fra politiet, forsvaret og sikkerhetsbransjen.

– De fagfolkene vi har i dag er utdannet i forsvaret, politiet og sikkerhetstjenestene. Noen få har også tatt masterutdannelse ved University of Leicester i England. Men vi trenger mange flere, både i det offentlige og i næringslivet. Derfor bør vi få et eget sikkerhetsstudium på mastergradsnivå i Norge.
Breivikås mener det er viktig å skille mellom trygghet og beredskap knyttet til ulykker, flom og katastrofer og sikkerhetshendelser knyttet til tilsiktede og uønskede handlinger.

Onde hensikter

– Eksisterende utdanningstilbud har sitt tyngdepunkt i håndtering av krise og beredskap knyttet til ulykker og naturskapte katastrofer. På sikkerhetssiden er det kun studier innen informasjonssikkerhet. Når det gjelder tilsiktede hendelser begått av trusselaktørers onde hensikter, mangler vi et fullgodt utdanningstilbud, sier han.
Breivikås får støtte av Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).
Rådet er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner for å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.
 – Vi ser et klart behov for å utvide utdanningstilbudet innen den type sikkerhet som gjelder villede, uønskede handlinger. Dette tilbudet er i dag svært begrenset. Mange som jobber med sikkerhetsledelse i dag har bakgrunn fra ingeniørfag, forsvaret, politiet eller sikkerhetsbransjen, sier Røed Simonsen.

En feilslutning

Sammen med andre aktører er NSR allerede i gang med å kartlegge mulighetene for et eget studium i Security Management.

– Det er for tidlig å si hva et slikt studium bør inneholde, men risikoanalyse og risikohåndtering vil kunne være viktige elementer.
Automatisk å tilskrive personer med erfaring fra forsvaret eller politiet ferdigheter og kunnskap innen sikkerhet er ofte en feilslutning, mener han.

– Man trenger tilleggsutdannelse eller spesiell erfaring for å være kvalifisert. Internasjonalt er sikkerhetsbransjen på vei til å bli en profesjon. Mye tyder på at vi henger etter i Norge på dette feltet. For å komme på rett spor trenger vi blant annet et godt utdanningstilbud, sier Røed Simonsen.

Se også Sikkerhet -en proffesjon?
 

Kontaktpersoner:
• Tor André Breivikås, Risk Managment Consultant i G4S, telefon 990 05 550
• Ådne Mauritzen, markedsdirektør i G4S, telefon 952 03 883
• Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd, telefon 934 18 961

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for G4S.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss