Liten vilje til å investere i sikkerhet

Virksomheter er ofte lite villige til å investere i sikkerhet, men sikkerhet er også en mulighet til å bygge omdømme og fremstå som profesjonell aktør i bransjen. Sikkerhet har også blitt en forretningsmulighet.

Byggeplass (Foto: Arne Røed Simonsen)

Foto: Arne Røed Simonsen

Næringslivets Sikkerhetsråd jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid mot kriminalitet,
og at næringslivet sikrer seg på riktig måte mot alle former for kriminalitet. Ifølge vår Kriminalitets-
og sikkerhetsundersøkelse 2015 (KRISINO), gjennomfører kun 23 % av offentlig og privat næringsliv
risikovurdering mot kriminalitet hvert år. Det er derfor viktig at dette forskes på, og at studenter
gir næringslivet og det offentlige mer kunnskap om dette området, og det anbefales derfor at
denne masteroppgaven leses og tas til følge.

 

Masteroppgaven Sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger av Aksel Hødnebø Duus, ser nærmere på sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger, med mål om å kartlegge hva som kan være årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg. Videre søker oppgaven å belyse utfordringer ved utføringen av sikringsrisikoanalyser. Som en følge av at det i de siste årene har blitt utført flere terrorangrep i Europa, har det blitt et større fokus på at virksomheter bør sikre seg mot terror og andre alvorlige kriminelle handlinger. Det å sikre virksomheter mot slike handlinger har utviklet seg til å bli et eget fagområde. Dette har ført til at det har blitt utarbeidet en tilnærming for å vurdere og analysere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger (NS 5832). Det er en rekke utfordringer knyttet til sikring av virksomheter, og oppgavens problemstillingen er derfor som følger: Hva er mulige årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg mot tilsiktede uønskede handlinger?

Oppgaven konkluderer med funn og antakelser om mulige årsaker til at virksomheter ikke sikrer seg mot tilsiktede uønskede handlinger. Hovedfunnene i oppgaven er at sikkerhet ofte er dårlig forankret i virksomheters ledelse, og at ledere ikke involverer seg i stor nok grad risikoanalyseprosesser. Dette medfører en begrenset risikoforståelse. Dette er noe som påvirker kvaliteten på de beslutningene som gjelder sikring av virksomhet. Beslutningsprosessen i virksomheter bærer i mange tilfeller preg av at ledelsen mangler beslutningsevne og handlingskraft til å følge opp risikoanalysers sikkerhetsråd. Dette fører til at risikoanalysen ikke operasjonaliseres og at anbefalte sikringstiltak ikke implementeres. Sikkerhetstesting av forebyggende sikringstiltak utføres ikke, noe som fører til at sårbarheter i virksomheter ikke avdekkes.

Hovedoppgaven kan lastes ned her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss