Ledere og «hverdagskriser»

Næringslivets Sikkerhetsråd(NSR) inngår kurssamarbeid med kompetansenettverket De Gode Hjelperne AS.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Ofte er begrepene krise, kriseledelse og krisehåndtering knyttet opp til store ulykker, naturkatastrofer, terrorhandlinger og omfattende cyberangrep. De noe mindre og mer internrelaterte hendelsene og situasjonene som kan ramme daglig drift, er ikke så tematisert i bøker, artikler og kurs.

Sammen med nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS har NSR gjort noe med dette.Nå tilbyr vi en rekke kurs knyttet til det som beskrives som «hverdagskriser». Begrepet er ment å fange opp situasjoner og hendelser som blant annet: feilrekrutteringer, mobbing og trakassering, underslag, dødsfall, selvmord, nedbemanninger, rus, konflikthåndtering, ansatte som begår lovbrudd, destruktiv ledelse, varslingssaker, samarbeidsutfordringer med de tillitsvalgte, korrupsjon, oppsigelser, osv. Alle hendelser og situasjoner som, dersom dårlig håndtert, kan utvikle seg til store både interne og eksterne (omdømme) kriser. Andre begreper som brukes for å fange opp slike hendelser/situasjoner er «mindre kriser», «interne kriser» og «uønskede hendelser».

Uavhengig av begrepsbruken er spørsmålet om ledere har (fått) en mental og praktisk beredskap for å kunne møte og håndtere alle disse ulike utfordringene.

De Gode Hjelperne er et nettverk av erfarne ledere, fagfolk og ressurspersoner med spisskompetanse på å forbygge og håndtere alle typer av potensielle «hverdagskriser».

Noen av dem som inngår i kompetansenettverket er:

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss