Krisino 2017 er offentliggjort

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), ble offentliggjort på Sikkerhetskonferansen. Undersøkelsen har over år vært et viktig dokument, ikke bare for Næringslivets Sikkerhetsråd, men også for våre medlemmer og myndighetene.

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Vi er derfor svært glade for at både våre medlemmer og myndighetene støtter undersøkelsen.

Kartleggingen av ulike kriminalitets - og sikkerhets utfordringer i både offentlig og privat sektor er til god hjelp i vårt forbyggende arbeid.

For å kunne utnytte og forstå dataene fra undersøkelsen har vi, som i 2015, også i 2017 bestilt en mer inngående analyse av utvalgte deler av undersøkelsen, gjennomført av PROCOPE ved Roger Stubberud, i samarbeid med NSR. I år har vi fått utarbeidet en analyse av hovedsakelig den økonomiske kriminaliteten og anmeldelsesvilligheten.

- Selv om vi i NSR erfarer en svært positiv samarbeidsvilje fra både Politidirektoratet, særorgan og politidistrikt, viser analysen at det er områder hvor både politiet, kontrolletater og næringslivet har et stort forbedringspotensial. NSR ønsker å bidra til godt samarbeid og redusert kriminalitet som rammer næringslivet og samfunnet for øvrig. Funnene i Krisino og analysen av disse er ment som et grunnlag for å finne gode felles satsningsområder, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Videreføringen av funksjonen næringslivskontakt i Kripos til alle landets politidistrikter er et viktig og godt skritt i retning av en slik felles satsning. Vi håper også at opprettelsen av et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet vil gi effekter. En svakhet med dette senteret er at næringslivet ikke er representert.

Det er knyttet store forventninger til nærpolitireformen, og NSR håper at reformen vil gi både økt kompetanse og bedre ressurser for politidistriktene til å etterforske både økonomisk- og datakrimininalitet.

Vi tror at både funnene i undersøkelsen, og analysen vil være til nytte for både næringsliv og myndigheter i arbeidet med å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet.

NSR ønsker å takke alle som har støttet oss i arbeidet med undersøkelsen og gjort denne mulig, Avslutter Eriksen!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss