Kriminalitetsbekjempelse og informasjonsdeling

For å bekjempe kriminalitet er det nå utarbeidet en nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private.

Illustrasjon vekter politi  (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Usikkerhet om hvilken informasjon som kan deles med hvem, og hva som hjemler en eventuell deling, har lenge vært til hinder for god kriminalitetsforebygging og bekjempelse. Når de ansatte i de ulike etater og virksomheter er usikre på hva som er tillatt, er det ofte tryggest å vise til taushetsplikten.

Tidligere har dette gjerne ført til at mange ulike myndigheter sitter med hver sin lille informasjonsbit om et mulig straffbart forhold. Dersom informasjonen hadde vært delt og sett under ett, kunne kanskje alvorlig kriminalitet blitt avdekket.

Satsingen mot arbeidsmarkedskriminalitet tydeliggjorde behovet for tverretatlig samarbeid og deling av informasjon.

- Kriminalitetsbildet er endret de senere år. Det er klare tendenser til at kriminaliteten foregår på tvers av regioner og landegrenser, og at den bærer preg av bedre organisering, mer avansert teknologi og involvering av profesjonelle medhjelpere til å skjule lovbruddene. Dette er særlig tydelig når det gjelder alvorlig økonomisk og organisert kriminalitet, skriver avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud i veilederens forord.

 

 

Flere av NSRs medlemmer har lenge etterspurt en oversikt over hjemler for informasjonsdeling ved mistanke om lovbrudd, og vi er sikre på at mange vil finne veilederen nyttig. Vi er glade for at veilederen ikke bare tar for seg muligheten for informasjonsdeling mellom ulike myndigheter og offentlige etater, men også det private næringsliv.

Vi håper at kunnskapen om adgangen til å dele Informasjon blir enda bedre med denne veilederen.

- Vi må ikke la usikkerhet om regelverket hindre et godt samarbeid i bekjempelsen av alvorlig organisert og økonomisk kriminalitet, sier Knut Smedsrud.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss