Kort veiledning og sjekkliste for å forebygge korrupsjon ved virksomhet i utlandet

Mange norske selskaper har kanskje ikke en policy om, eller gjort seg tanker om, hvordan man skal håndtere korrupsjon i Norge. ”Problemet er jo ikke stort i Norge, og vi håndterer det om det skulle dukke opp”. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Næringslivets Sikkerhetsråds (NSR)  Kriminlitets- og sikkerhetsundersøkelse i Norge (KRISINO) viser at 10 % av norske virksomheter har konkret kjennskap til korrupsjon i sin bransje i 2009. Men, bare ca. halvparten av norske virksomheter har rutiner for å avdekke økonomisk kriminalitet.

I Aftenposten 7. januar 2011 kommer det frem at statoilsjef Helge Lund, i følge Wikileaks, er ”meget bekymret” for korrupsjon i forbindelse med Stockman-prosjektet. Det har han nok grunn til, for i følge Transparency International Corruption Perception Index (CPI) for 2010, ligger Russland som nr 154 av 178 land. Norge ligger som nr ti, mens Danmark ligger som nummer én og Finland og Sverige på delt fjerdeplass. 

NSR har følgende anbefalinger for å forebygge korrupsjon ved etablering i utlandet;

Analyse og risikovurdering

Før etablering av virksomhet i et annet land, bør en analyse av landet og en risikovurdering gjennomføres. Denne bør inneholde;

·         Bakgrunnssjekk av potensielle samarbeidspartnere, lokale agenter og konsulenter

·         Det generelle kriminalitetsbildet i landet

·         Korrupsjonsrisikoen i det aktuelle landet (CPI)

·         Tilliten til, og evnen til lokal myndighetsutøvelse

Basert på analysen og virksomhetens egen etiske policy, må man vurdere;

·         Om man ønsker å etablere virksomhet i landet, eller

·         Lage en handlingsplan/beredskapsplan for håndtering av korrupsjon og annen kriminalitet

Retningslinjer

Selv virksomheter med strenge etiske standarder har opplevd korrupsjon i sin organisasjon. En policy vil alene ikke forhindre korrupsjon. Den må kommuniseres, øves og praktiseres.

En enkel etisk revisjon kan bestå av 4 spørsmål;

·         Har din virksomhet etiske retningslinjer for økonomisk utroskap og korrupsjon?

·         Kjenner du innholdet?

·         Forstår du betydningen av innholdet?

·         Etterlever lederne i virksomheten retningslinjene?

Trening og øvelse

Dersom virksomheten velger å etablere seg i et land med  korrupsjonsrisiko, er opplæring og trening viktig. Noen momenter i en slik opplæring kan være;

·         Hvordan stå i mot press

·         Forhandlingsteknikk

·         Dilemmatrening

Eller rett og slett kjenne til hvordan man manøvrerer seg rundt og bort fra problemet.

Nasjonale lover og reguleringer

Den enkelte virksomhet har et ansvar for å overholde både norske og vertslandets lover og regler. Virksomheten bør etablere et system som sikrer at enhver informasjon om brudd på policy, eller overtredelse av lover og regler i eller mot virksomheten, når frem til rette vedkommende.

Myndigheters ansvar

Myndighetene har et ansvar for en troverdig håndhevelse av lover og regler, og å legge til rette for at lovlig virksomhet kan foregå uhindret.

Et godt tiltak vil være at myndighetene og næringsliv har et nøytralt kontaktpunkt som virksomheten kan rådføre seg med uten å risikere straffeforfølgning. Og som myndighetene kan holde seg informert om næringslivets erfaringer i de ulike land. NHO og Norges Rederiforbund har tidligere tatt til orde i for at dette kontaktpunktet bør være Næringslivets Sikkerhetsråd.

I Stortingsmelding nr 7 (2010-2011), ”Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats”, fremlagt i Statsråd 17. desember 2010, tar regjeringen til orde for et tettere samarbeid mellom NSR og politiet for i fellesskap å forebygge og bekjempe kriminalitet. Det kan være nærliggende å vurdere anti-korrupsjonsarbeid i denne sammenheng.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss