Julebrev fra NSR 2012

Julen står for døren, og 2012 nærmer seg slutten. I vårt siste nyhetsbrevet for i år oppsummerer vi noe av det NSR har jobbet med i høst. En smakebit blir det også på hva vi har i vente i 2013.

Kristine Beitland

Vi vil begynne med å ønske alle NSRs medlemmer en riktig god jul og godt nytt år. Medlemmene danner grunnlaget for vår virksomhet. NSR har i sitt arbeid hatt medlemmene med deres behov og utfordringer innen sikkerhet og kriminalitet i fokus.  Vi ser ut fra høstens hilserunde hos stifterorganisasjonene, fellesmøte med utvalgsleder og regionale representanter, at det er noe ulikt hva som forventes av NSR.  Det er imidlertid to forhold som opptar de fleste. For det første forventer medlemmene at NSR jobber for å forsterke samarbeid med politiet. For det annet forventer en at NSR skal hjelpe medlemmene i deres møte med et økt trusselbilde innenfor mobil vinningskriminalitet, samt informasjonssikkerhet og IKT kriminalitet. 

Politiets omverdensanalyse, utgitt for første gang i høst, sier noe om hvilke faktorer som påvirker fremtidens kriminalitetsbilde. Faktorer som påvirker kriminalitetsutvikling er samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske forhold. Omverdensanalysen danner grunnlaget for politiets beslutninger, prioriteringer og strategivalg fremover. Av relevans for næringslivet er særskilt de politiske forhold, herunder etterspørsel av trygghet, hvor politiet peker på viktigheten av en samhandling særlig med private sikkerhetsaktører. I tillegg viser analysen til at Norge er et rikt land. Med økende økonomiske forskjeller i forhold til andre land, kan Norge bli et mer attraktivt sted å begå kriminalitet.

Trusselbildet krever nye metoder og annen innsats både fra politiet og næringslivet. Hva gjør så NSR for å hjelpe medlemmene i møte med et endret trusselbilde? Nedenfor følger noen av det NSR har jobbet med i høst for å hjelpe medlemmene i det forebyggende arbeidet.

Næringslivsrådgiver på Kripos

Politiet og sikkerhetsmyndigheter kan ikke forebygge kriminalitet og sikkerhetshendelser alene. Næringslivet og offentlige myndigheter må forsterke samarbeidet, og i felleskap forebygge kriminalitet og sikkerhetshendelser. NSRs viktigste oppgave denne høsten har derfor vært å få til et forsterket samarbeid med politiet på et mer operativt nivå. Det har til nå ikke vært etablert noe formelt forum for å utveksle operativ informasjon mellom politi og næringslivet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

NSR har sammen med FNO lenge jobbet for å finne praktiske løsninger, som endelig har gitt resultater. Regjeringen iverksetter fra 2013 et ettårig prøveprosjekt med en næringslivsrådgiver på Kripos. Næringslivsrådgiveren skal være et kontaktpunkt mellom næringslivet og politiet på nasjonalt operativt nivå. En hovedoppgave for næringslivsrådgiveren vil etter NSRs syn være å sørge for nyttig utveksling av operativ informasjon både til næringslivet og politiet for bedre å forebygge og avdekke kriminalitet. Det er svært viktig at samarbeidet blir reelt og gjensidig, slik at næringslivet ikke opplever et samarbeid kun på politiets premisser. Suksesskriteriet vil være løpende faglige bidrag både fra fagmiljøene i næringslivet og politiet.

NSR er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet, og er i dag et knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringslivet og politiet. NSR er derfor et naturlig felles kontaktpunkt for en næringslivsrådgiver på Kripos. Kripos har som særorgan nasjonalt ansvar for monitorering av kriminalitetsbildet i Norge. Særorganet spiller derfor en viktig rolle i samarbeidet med næringslivet både hva gjelder gjensidig læring og felles forebyggingsstrategier.


NSR følger opp forslaget tett, og ønsker for det nye året en skriftlig intensjonsavtale med Kripos som konkretiserer det operative samarbeidet nærmere. 

For 2013 må et forsterket samarbeid også utvides til å omfatte offentlige og private utdannings- og forskningsinstitusjoner. Disse sitter ofte på nøkkelen til å utvikle bl.a. metoder og "verktøykassen" for å bekjempe kriminaltiten. Kompetansesenteret for informasjonssikkerhet ved Høgskolen på Gjøvik, er et eksempel på en slik arena som bør utvikles videre, der flere sentrale aktører møtes innen samfunnssikkerhetsarbeidet.

Ny satsning mot vinningskriminalitet

For å forebygge mobile vinningskriminalitet, har NSR i år opprettet et kriminalitetsutvalg for varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Utvalget er satt sammen av NSRs stifterorganisasjoner og medlemsvirksomheter som representerer disse bransjene.  Utvalget har to særskilte satsningsområder for 2013. Et satsningsområde er informasjonsutveksling mellom myndigheter og fagmiljøene i næringslivet. Et annet satsningsområde er mot mobil vinningskriminalitet. Utvalget ser her at ikke all mobil vinningskriminalitet er organisert, men likefullt utgjør en stor trussel for næringslivet og bransjene det her gjelder.

På toppen av kriminalstatistikken over vinningskriminalitet for første halvår i år, er naskerier og tyverier. I disse førjulstider bør de bransjene det gjelder derfor spørre seg om de er tilstrekkelig sikret for naskerier og tyverier i julen.

IKT trusselen

NSR har jobbet mye også i høst med å styrke informasjonssikkerhet sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Mørketallsundersøkelsen™2012 er et direkte resultat av dette samarbeidet. Ut fra funn i undersøkelsen, er vi bekymret for sikkerhetsbevisstheten i norske virksomheter. Årets undersøkelse viser et større gap enn tidligere mellom IKT trusselbilde på den ene siden og sikkerhetstiltak og beredskap på den andre. Trusselbilde er entydig. Man ser økt hyppighet av informasjonsspionasje, og en økning i datainnbrudd ved hjelp av ondsinnet programvare. Trussel aktørene er mer selektive i sine mål, og mer avanserte i sine metoder.

Vil du vite mer om trusselbilde og tiltak du kan gjøre for å hindre informasjonssikkerhetshendelser les blant annet vår anbefalinger i undersøkelsen ,se også Norske Senter for Informasjonssikkerhets hjemmeside for tips om hvordan du kan beskytte deg.

NSR har lenge etterlyst en nasjonal strategi på området, senest under høringer på Stortinget i høst. Særlig ansvar og roller på myndighetssiden har vært fordelt på for mange hender.  Det var derfor svært hyggelig at regjeringen i dag lanserte en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet hvor ansvaret for sivil sektor samles i ett departement. NSR har sammen med representanter fra næringslivet og myndighetene deltatt i en rådgivende gruppe for å bistå departementene med strategien.

Bevissthet omkring sikkerhet blir viktig også i tiden fremover.  Da er det kanskje tryggeste å gå julen og det nye året i møte vel forsikret om at alle sikkerhetsrutiner er gjennomgått og følges.
God Jul og Godt Nytt År!

Julen er høysesong for vinningskriminalitet
I en høytid som julen er det på grunn av økt handel store verdier i omløp.  Vi oppfordrer derfor virksomhetene innenfor de bransjene det her gjelder til å være ekstra oppmerksomme i perioden frem til nyttår.  NSR anbefaler virksomhetene å øke kontrollen og gjennomgangen av egne sikkerhetsrutiner for å være på den sikre siden. Les mer her

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss