Julebrev 2013

Julen er en tiden for familie, vennskap og tradisjoner, men også for ettertanke og refleksjon. Vi tar et lite tilbakeblikk på året som har gått, og hva vi ser i vente.

Kristine Beitland (Foto: Arne Røed Simonsen)

For Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har året vært preget av svært høy aktivitet. Nedenfor følger et knippe av aktivitetene vi husker best i 2013. Innsatsen i år ble spisset for våre medlemmer og samarbeidspartnere ved å løfte frem tre satsningsområder: vinningskriminalitet, informasjons-sikkerhet og sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonal sikkerhet og beredskap opp på agendaen

2013 har dessverre hatt nok å by på for de som jobber med forebygging av kriminalitets- og sikkerhetshendelser fra starten på året hvor Norge på ny ble rammet av terror. Angrepet på  gassanlegget i In Amenas i Algerie sjokkerte langt utover Norges grenser, og var den hendelsen som for alvor fikk internasjonal sikkerhet og beredskap opp på agendaen.

NSRs rolle som et knutepunkt mellom myndighetene og næringslivet, ble til de grader tydeliggjort når statsråd Trond Giske etter hendelsen inviterte samtlige toppledere for stifterorganisasjonene til et innspills møte for å diskutere sikkerhetsutfordringer og risikovurderinger i tilknytning til norske selskapers virksomhet i utlandet. Signalet fra samtlige deltakere på møte var at NSR var det rette organet for å lede arbeidet med å styrke informasjonssamlingen og gjøre den tilgjengelig for bedriftene. NSR var beredt til å ta rollen.

Ressursene på dette området må på en bedre måte finne hverandre, og tas i bruk. Norges engasjement internasjonalt i ustabile områder har økt. Mange av de norske selskapene som opererer internasjonalt er medlemmer. Virksomhetene møter et komplekst trusselbilde i stadig endring, og gikk i 2010 sammen i et utvalg "Grenseløse utfordringer ". Utvalget ble nedsatt av NSR med det formål at selskapene skulle kunne utveksle erfaringer og "beste praksis" innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap.

Politiet har i år respondert positive på utvalgets initiativ til et mer operativt samarbeid innenfor beredskap. Konkret gjelder det kompetanseoverføring av forhandlerkompetansen før og under en gissel- eller kidnappingssituasjon fra politiets nasjonale beredskapsressurs Krise- og gisselforhandlere ved Oslo politidistrikt.

NSR har gjennom utvalget også igangsatt et arbeid for å tilrettelegge for ytterligere samarbeid mellom norske virksomheter som opererer i utlandet knyttet til sikkerhetsarbeid/risikohåndtering både før, under og etter en hendelse, herunder mulighetene for å opprette et norsk Sikkerhetsforum for Internasjonale Virksomheter (SIV). Sikkerhetsforumets viktigste oppgave vil være å legge til rette for gjensidig informasjonsutveksling mellom medlemmer og myndighetsorganer. NSR ser det som svært viktig at samarbeidet med myndighetene styrkes ytterligere innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap også i årene framover.

Samarbeid -ny vind i seglene (Public Privat Partnership)

Samarbeidsprosjekt med Kripos - næringslivsrådgiver
En rød tråd gjennom alle våre aktiviteter dette året har å forsterke samarbeidet med myndighetene. Det har gitt resultater.

Juli i år fikk vi for første gang et fast kontaktpunkt mellom næringslivet og politiet for utveksling av mer operativ informasjon. Funksjonen ble etablert for å styrke informasjonsflyten mellom næringslivet og politiet, uavhengig av person. Dette betyr deling av informasjon og gjensidig læring om kriminalitetsbekjempende arbeid. Hensikten var i fellesskap å høste kunnskap og kompetanse som igjen styrker vår felles evne til å skape et tryggere samfunn. Næringslivsrådgiver og politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson fra KRIPOS har med bred politierfaring og stort pågangsmot vært en utmerket representant for politiet inn i dette samarbeidet, og sitter i NSRs lokaler en gang i uken.

Samarbeidsprosjektet har gitt resultater. Etter NSRs bekymring knyttet til politiets manglende enhetlige håndtering av "Tiger kidnapping" i brev av 11. februar 2013, har politiet handlet. Kripos fikk oppdraget med å opprette en funksjon for mottak av varsling av denne type hendelser. I tillegg er Kripos i samarbeid med NSR nå igang med å utarbeide en dreiebok for politidistriktenes håndtering av denne type hendelser. Samarbeidsprosjektet  jobber også med å få ut regelmessig informasjon fra Kripos til næringslivet. Hensikten er å gi løpende informasjon om utvikling av kriminalitetsbildet innen prioriterte områder, samt annen relevant informasjon om Kripos og politiet sin aktivitet. Det jobbes samtidig med et prosjekt med fokus på viktigheten av «Bakgrunnssjekk», hvor NSR er deltakende sammen flere offentlige aktører. Dette vil fortsette inn i 2014.

Nytt for i år er også næringslivets deltakelse på de strategiske møtene i politiets Samordningsorgan. Samordningsorganet skal bidra til å styrke politiets innsats mot alvorlig kriminalitet, særlig kriminalitet av organisert og grenseoverskridende karakter, og  består av assisterende politidirektør, assisterende riksadvokat, Sjefen Kripos og politimesteren i Oslo. Oppstartsmøte er berammet rett over nyttår med særlig fokus på "arbeidsmarkedskriminalitet, herunder kriminelle aktørers utnyttelse av næringslivet."

NSR ser en positiv holdningsendring i politiet, og vil i 2014 også jobbe videre med å styrke det operative samarbeidet, herunder en videreføring av prøveprosjektet med en næringslivsrådgiver på Kripos, helst samlokalisert med NSR.

Samarbeid med UD - fast kontaktpunkt
For første gang i år fikk NSR også et fast kontaktpunkt i UD ved Næringslivsseksjonen, seniorrådgiver Tor Dahlstrøm. I 2013 kom det også i stand kvartalsvis møter med UD, og NSR deltok for første gang på UDs årlige Dialogmøte. Representanter fra UD har ved flere anledninger i 2013 vært invitert til møtene i utvalget "Grenseløse utfordringer". UD med ansvaret for førstelinjen utenfor Norges grenser, blir en viktig samarbeidspartner for NSR også i tiden fremover.
 
Utfordringene innenfor informasjonssikkerhet nådde stadig nye høyder

Utfordringene innenfor informasjonssikkerhet, nådde stadig nye høyder i 2013. Løpende Edward Snowden avsløringer, og et marked i ferd med å bli støvuget for spesialister innen IT-sikkerhet, gjorde ikke situasjonen lettere. Lyspunktet var at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) viste seg som en foregangsfigur innen samarbeid med næringslivet (Public Privat Partnership). Med en felles forståelse av en økende trusselsituasjon, en svekket sikkerhetstilstanden, og manglende bevissthet innenfor informasjonssikkerhet, var tiden inne for å dreie fokus fra aktørene og trusselbilde til mer grunnleggende tiltak virksomhetene kan gjøre for å beskytte seg bedre. Dette vil være fokuset også i 2014 med ønske om styrket operative samarbeidet gjennom et felles prøveprosjekt med en Cybersecurity Task Force.

Foruten faste halvårlige møter, er NSM og NSR også i gang med planleggingen av et felles toppledersamlingen i 2014 knyttet til NSMs Sikkerhetskonferansen. NSM har også aktivt i år trukket NSR med på internasjonale arenaer innenfor informasjonssikkerhet, herunder sikkerhetsseminaret ved Stanford University ifb med kronprinsparets besøkt og Transatlantic Science Week i regi av UD og ambassaden i Washington, hvor Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Forsknings- og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok. 

Med andre ord har 2013 vært et utfordrende år innenfor alle våre satsningsområder. Selv etter terrorangrepene 22/7 og 16/1 (In Amenas), viste tall fra årets Kriminalitets- og Sikkerhetsundersøkelse (KRISINO) at en synkende andel virksomheter gjennomfører skriftlige risikovurderinger av kriminalitet (16%  sml. 20% i 2011).  Jeg tror nøkkelen til å øke sikkerhetsnivået i norske selskaper i 2014, er økt kompetanse.

Takker

Medlemmene danner grunnlaget for all vår virksomhet. Året vil også bli husket fordi vi med svært god hjelp av våre medlemmer og samarbeidspartenre, satte ny rekord i antall deltakere på Sikkerhetskonferansen. Konsernsjefene Helge Lund (Statoil)  og Cato Hellesjø (Sporveien) bidro bl.a. til dette ved åpent å dele sine erfaringer og læringspunkter fra håndtering av terror og korrupsjon. Åpenhet omkring hendelser vil måtte kreve daglig leder og styrets oppmerksomhet også i tiden fremover.

En særlig takk til alle våre tillittsvalgte blant medlemme som gjør en stor og meget betydningsfull innsats for NSR med å heve kunnskapsnivået i norske virksomheter. Det har aldri før vært så stor oppslutning om NSRs regionale aktiviter. Med svært aktive regionale kontakter både i Oslo og Hordaland, ble ikke bare samarbeidet med Hordaland politidistrikt en stor suksess, men region Oslo satte i tillegg ny rekord i antall deltakere med tema "Risikoanalyse behøver ikke være komplisert". Det har heller ikke stått på mangel av kreative forslag. BDO tok initiativ til et samarbeid for å markere den globale antikorrupsjonsdagen 9. desember 2013 med en YouTube film om antikorrupsjon. I filmen ble foruten NSR statssekretær Hans J. Røsjorde intervjuet, samt representanter fra ØKOKRIM og Transparency International.

En ekstra hilsen går til alle medlemmer som må arbeide i sikkerhetens tjeneste i julehøytiden.
Uten dere ville mange virksomheter gått en usikker jule- og nyttårstid  i møte.

Vi takker for et godt samarbeid, og ønsker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nytt År!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss