Jevn kriminalitetsutvikling

Det ble anmeldt 273 979 forbrytelser i 2012. Antall anmeldte forbrytelser viser en økning på 3,5 prosent sammenlignet med 2011. Selv om antallet anmeldelser gikk noe opp siste år, så er tallene på antall anmeldelser relativt jevne den siste femårsperioden sett under ett, viser politiets straffesakstall for 2012.

Antall anmeldelser gir en god pekepinn på kriminalitetsutviklingen i Norge. I et femårsperspektiv har det blitt færre grove tyveri fra bolig, noe som blant annet skyldes politiets samlede innsats over tid. Samtidig ser vi at økningen av anmeldte forbrytelser fra 2011 til 2012 i særlig grad kan knyttes til vinningsforbrytelser. Antall vinningsforbrytelser økte med 4,5 prosent til 162 326 i 2012, og vinningsforbrytelser representerer den største gruppen av anmeldelser.

Færre boliginnbrudd, flere tyveri på offentlig sted

Økningen i denne kategorien skyldes i særlig grad grovt tyveri fra person på offentlig sted, noe som i hovedsak er et storbyfenomen.–Politiet har i de senere årene jobbet aktivt med å forebygge og etterforske den grove vinningskriminaliteten knyttet til boliginnbrudd. Det er derfor positivt å se en nedgang de siste fem årene. Samtidig er det bekymringsfullt å se at grovt tyveri på offentlig sted øker, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Flere anmeldelser for vold i nære relasjoner og seksualforbrytelser

Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært en større bevisstgjøring vedrørende vold i nære relasjoner og seksualforbrytelser. Dette kan være en av årsakene til at vi har flere anmeldelser på disse områdene de siste fem årene. Politiet har likevel grunn til å tro at her kan være store mørketall.

Saksbehandlingstid og oppklaringsprosent

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for forbrytelser lå i 2012 på 114 dager og er redusert fra 123 i 2011. Nedgangen i saksbehandlingstid gjelder alle kategorier av lovbrudd. Samtidig går oppklaringsprosenten noe ned. Dette skyldes i stor grad økningen i vinningskriminalitet hvor det er lite eller ingen informasjon om gjerningsperson.

Last ned rapporten med kommenterte straffesakstall til høyre på siden.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss