Irske/britiske asfalt- og steinleggere (Travellers) i Norge 2012.

I flere år har omreisende irske/britiske asfalt- og steinleggere gjennom sommerhalvåret oppsøkt Norge for å tilby sine tjenester til privatpersoner. De tilbyr asfalt- og steinlegging til svært lave priser, jobber ”svart” og krever forhåndsbetaling, ofte uten å fullføre avtalt arbeid.

Foto: Politiet

Irske/britiske asfalt- og steinleggere omtales i hjemlandet som ”Travellers”. De tilhører en omreisende folkegruppe med irsk opprinnelse som hovedsakelig har tilhold i Irland og England.

Norsk politi har hatt fokus på denne problemstillingen i flere år, og har kommet fram til tiltak som ser ut til å ha god effekt.
Skatt Øst vil i 2012 ha fokus på irske/britiske asfalt- og steinleggere. Etaten vil jobbe målrettet mot forhold som faller inn under den kompetanse de besitter og ikke minst bidra i informasjonsutvekslingen med politiet og andre naturlige samarbeidspartnere.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) vil informere sine samarbeidspartnere om irske/britiske asfalt- og steinleggere sin aktivitet i Norge, samt gi råd om å unnlate å forsyne dem med asfalt.

Om problemstillingen
Utfordringene rundt irske/britiske asfalt- og steinleggere er aktuelle også i 2012. Kontrolletatene økte sitt fokus på denne problemstilling i 2011, og den målrettede innsatsen mot grupperingene ga gode resultater. Det er likevel grunn til å tro at omfanget vil bli like stort i år som tidligere år dersom forebyggende tiltak ikke videreføres og nye tiltak iverksettes.
En omfattende trusselvurdering ble utarbeidet av Kripos i 2008. Denne er i stor grad gjeldende også i dag.
Problematikken oppsummeres som følger:

Personene er involvert i ulike typer kriminell aktivitet, både knyttet direkte til arbeidet de utfører og i relasjon til dette. Kriminaliteten omfatter:

Vold og trusler mot både privatpersoner og offentlige tjenestepersoner. Vinningskriminalitet Økonomisk kriminalitet Menneskehandel (tvangsarbeid) ID-problematikk Trafikkrelaterte forhold Salg av falske merkevarer, spesielt aggregater.

Oppdatert informasjon
I 2011 økte og målrettet flere kontrolletater, spesielt på Østlandet, innsatsen mot de omreisende irske/britiske asfalt- og steinleggerne. Dette ga ny kunnskap om hvordan grupperingene opererer, men det medførte også at flere grupperinger innen Travellersmiljøet har tilpasset sin virksomhet for å unngå kontrolletatenes oppmerksomhet. Utlendingsseksjonen ved Oslo politidistrikt og Skatt Øst besitter mer informasjon om denne virksomheten og resultatene fra fjorårets vellykkede innsats.

Før 2011 foregikk det meste av betalingen til disse miljøene som kontantoppgjør, noe som vanskeliggjorde kontrollarbeidet. Intensivert kontrollvirksomhet i 2011 synes å ha medført at flere registrerer inntektene og benytter bank for betaling.

Hovedutfordringen for kontrolletatene synes nå å være dårlige arbeidsforhold, manglende ansettelsesforhold, mangel på minstelønn og arbeidskontrakter med mer. Det er derfor viktig at Arbeidstilsynet involveres mer enn i 2011 og deltar aktivt i kontroller av anleggsområdene.
Når det gjelder steinleggingsfirmaene, synes det som om noen få aktører står bak de fleste firmaene og endrer navn og organisasjonsnummer hyppig. Det foreligger også informasjon om at bakmennene oppretter firmaer i navnet til personer som jobber for / er under kontroll av dem. Dette vanskeliggjør innsamling og analyse av informasjon om foretakene. Skatteetaten har imidlertid identifisert enkelte objekter de vil følge tett i 2012.

I 2011 fremkom informasjon om at enkelte travellersgrupperinger også driver omsetning av falske aggregater og verktøy. Varene er heller ikke fortollet til Norge. Denne type informasjon er bekreftet gjennom flere saker i år. Gruppene er aktive i Norge i store deler av året, mens de tidligere år kun opererte om sommeren.

Mot slutten av 2011 ble det avdekket flere saker hvor dette miljøet også påtok seg oppdrag utvendig takvask. Så langt i 2012 synes dette å kunne bli en minst like stor utfordring som steinlegging. Også her er utfordringene aggressivt innsalg av tjenesten og dårlige arbeidsvilkår for de ansatte. Foreløpig er det uvisst om det er de samme bakmenn som har utvidet sitt tjenestetilbud eller om det er nye grupperinger som har etablert seg.

Europol har informert om at Travellers er meget aktive innen illegal handel med nesehornprodukter. Disse skaffes ofte til veie ved tyverier og ran fra museer, antikvitetsforhandlere, gallerier, samlere osv, men også ved legale oppkjøp. Nesehornene selges videre til det svarte markedet i blant annet Kina. Så langt er det ikke avdekket slike forhold i Norge som kan knyttes til denne grupperingen.

Toll- og avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet sin innsats
Både Toll- og avgiftsdirektoratet og Skatt Øst vil informere om utfordringene knyttet til Travellers, og vil samtidig oppfordre til lokalt samarbeid mellom de ulike etatene.

Politidistriktene oppfordres også til å søke kontakt med tollvesenet og skatteetaten på lokalt nivå for best mulig samarbeid. Det er viktig med en helhetlig tilnærming til de aktuelle problemstillingene ved planlegging og utførelse avkontroll av slike asfalt- og steinleggere. Bransjen bærer blant annet preg av mye bruk av kontanter, noe som gjør det mulig for tollvesenet å avdekke brudd på deklarasjonsplikten ved inn- og/eller utreise av Norge. Reisende som medbringer mer enn tilsvarende NOK 25.000,- er pliktig å deklarere dette ved grensepassering.

Manglende registrering i avgiftsmanntallet er et av områdene som faller inn under skatteetaten sitt kompetanseområde. Dette medfører manglende innbetaling av skatt fra virksomheten og store beløp blir dermed unndratt statskassen hvert år.
Det oppfordres til å etablere gode samarbeidsrelasjoner lokalt mellom politiet, tollvesenet og skatteetaten.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss