Hva gjør du når dine ansatte blir truet?

Hver dag blir hundrevis av mennesker i Norge utsatt for vold eller trusler i jobbsammenheng. For mange ansatte og arbeidsgivere er dette en ny og vanskelig situasjon å håndtere.

Rune Nøstvik (Foto: Arne Røed Simonsen)

Rune Nøstvik (Foto: Arne Røed Simonsen)

En av dine ansatte kommer inn på kontoret ditt. Han har oppdaget en video på Facebook. Der han selv blir truet. Videoen er en del av en opprivende oppsigelsessak. Gjerningsmannen på den aktuelle videoen gjør ingenting for å skjule identiteten sin. Han opptrer selv på videoen, og publiserer den på sin egen Facebook-side. Her fremsettes trusler, og oppfordring til vold. Hva skal du som arbeidsgiver foreta deg? Hvilke råd gir du til den ansatte?

Før truslene kommer

Mitt første råd forutsetter at dere tar èt steg tilbake. Til før vold- og trusselsituasjonene oppstår. Til der virksomheten din lager retningslinjer for vold og trusler mot ansatte. I disse ligger verktøyene og virkemidler for å håndtere slike situasjoner.

Hvordan utarbeider du gode og nyttige rutiner for tiltak mot vold og trusler?

Steg 1

Start med kartlegging. En del vold- og trusselsituasjoner er universelle. Andre er bransjespesifikke. En ansatt på et NAV-kontor opplever oftere direkte trusler og vold, enn ansatte som ikke har direkte kontakt med klienter og publikum. Foreta systematiske kartlegginger av hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstakere kan bli utsatt for vold og trusler.

Steg 2

Utarbeid en risikoanalyse. Dette er et av mine universale råd i alle sammenhenger der sikkerhet skal vurderes. Også vurdering i vold- og trusselsituasjoner. Med bakgrunn i kartleggingen av mulige farer knyttet til vold og trusler, skal arbeidsgiver og arbeidstakere sammen vurdere hvor sannsynlig det er at disse kan oppstå, og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Steg 3

Utarbeid en forpliktende handlingsplan. Denne skal redusere eller eliminere risikofaktorene. Hovedpunktene i en slik plan er forebygging, håndtering av situasjoner, oppfølging, registrering av hendelser, opplæring og informasjon og kriseberedskap.

Steg 4

Iverksett tiltakene. Retningslinjer i vold- og trusselsituasjoner kan fort bli et politisk korrekt dokument, hvis det ikke etableres konkrete tiltak for å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner. Eksempler på tiltak er opplæring i hvordan takle vold – og trusler, øvelser, konkrete rutiner for å håndtere vold- og trusler når de oppstår.

Når truslene inntreffer

Det er når volden eller truslene kommer, at virksomheten din får testet om arbeidet med rutinene er gode nok. Har dere gjort en god jobb vil kunnskapen og virkemidlene for å takle den ubehagelige situasjonen være på plass. De ansatte har konkrete råd å forholde seg til.

Det er flere eksempler på gode råd. Jeg skal gi dere et lite knippe. Rådene justeres etter hva slags trusler det er snakk om.

  • Trekk deg ut av situasjonen.

  • Ikke inngi deg på en samtale med gjerningsmannen. Verken direkte, telefonisk, eller på e-post. Erfaringsmessig er ikke et ønske om dialog det som driver den som truer.

  • Sikre at du er på et trygt sted.

  • Tilkall hjelp fra kollegaer.

  • Varsle nærmeste leder. Varsle andre som trenger å vite om truslene. Det kan for eksempel være resepsjonen der du jobber, barnehagen eller naboer.

  • Sikre bevis. Det vil si å ta vare på e-poster, telefonlogg og skjermdump av for eksempel Facebook-sider der trusler kommer.

  • Ta bort navn på postkassen en periode.

  • Sett ekstra lås på dørene. Ikke reise kollektivt en periode. Om nødvendig, kontakt politiet for å forhindre skade.

Dokumenter og rapporter

Dersom det dreier seg om alvorlig skade er arbeidsgiver pliktig til å melde fra til arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.  Jeg anbefaler uansett å ha rutiner for å registrere og rapportere vold og trusler. Det vil være nyttig som dokumentasjon, og læring i etterkant.

Anmelde til politiet, eller ikke?

Vold og trusler er som regel brudd på straffeloven. En politianmeldelse er arbeidsgivers ansvar. Det at arbeidsgiver anmelder, vil også bidra til å redusere tilleggsbelastninger for arbeidstakerne som de ellers kan få dersom de selv må ta saken til rettssystemet.

Men, diskuter alltid med den ansatte om anmeldelse er ønskelig. Det kan være, eller virke eskalerende. Og dermed bli en merbelastning. En middelvei er å ta en prat med politiet for å få deres vurdering.

Trusler via sosiale medier

Mange av gjerningsmennene som truer gjør det i frustrasjon og sinne. De benytter da den kommunikasjonskanalen de har tilgjengelig. For mange er dette sosiale medier. Et yndet medium er Facebook.

Temaet trusler via Facebook er verdt en artikkel i seg selv. Jeg skal likevel ikke gå i dybden på dette. Overordnet er min erfaring er at Facebook ikke tar dette alvorlig nok. Ofte vil du få et standardsvar fra Facebook der de forstår at du finner truslene ubehagelige, men at det er innenfor standardene for oppførsel på Facebook. Jeg har opplevd at slike svar blitt gitt av Facebook, selv i tilfeller der bevæpnet politiet velger å pågripe gjerningsmannen. Responsen fra Facebook kan være frustrerende. Dette bør likevel ikke hindre dere i å rapportere innhold dere oppfatter som truende og støtende.

Helt til slutt

Vold og trusler er naturlig nok et ømfintlig tema. Hos en del ansatte er det å bringe dette på banen alene en kime til engstelse og bekymring. Ta derfor med kunnskapen, erfaringene, lovkravene og forskriftene med som en naturlig del av HMS-arbeidet. Min erfaring er at dette blir godt mottatt blant dine ansatte.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss