Håndtering av korrupsjon: Fra skuffelse til handling

I august 2011 ble det fattet mistanke om alvorlige korrupsjon i ett av datterselskapene til Norges største kollektivselskap Sporveien. – En korrupsjonsmistanke er en betydelig skuffelse for den virksomheten det gjelder og krevende for alle ansatte, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

Cato Hellesjø

Den tyske bussprodusenten MAN ble høsten 2011 dømt for korrupsjon i flere europeiske land. I saken ble det antydet forgreninger mot Norge. Etter tips om alvorlig korrupsjon, beslutter styret i Sporveiens datterselskap Unibuss at det skal settes i gang  omfattende interne undersøkelser i selskapet.

Egeninitiert granskning av datterselskap

Skuffelsen ble raskt omgjort til handlekraft. Konsernsjefen påpeker  at handling er helt nødvendig i en slik situasjon, herunder også bevisstgjøring av samtlige ansatte.

– Med bakgrunn i mistankene, besluttet vi på eget initiativ å igangsette interne undersøkelser. Disse viste tydelig at korrupsjonen i MAN også kunne involvere Unibuss, og dokumentasjonen vi fikk overlevert fra MAN-konsernet var av en så alvorlig karakter at vi valgte å gå til Oslo Politidistrikt med opplysningene.
Hellesjø besluttet, i kraft av å være styreleder i Unibuss, også at selskapet skulle knytte til seg ekstern bistand for en grundigere og uhildet intern granskning av datterselskapet.

Granskningen avdekket at en begrenset gruppe personer gjennom flere år, regelmessig og på ulike måter, hadde tappet selskapet for midler. 12.-14. september 2011 pågripes tre personer i saken, med grunnlag i dokumentasjonen konsernet har overlevert politiet.

– Krevende lederskap

Til sammen er det tatt ut siktelse mot 13 personer i saken. Tre av disse var ansatt i Unibuss da siktelsene ble tatt ut og er nå avskjediget. En fjerde hadde tidligere vært ansatt i selskapet. Politiet har fortsatt ikke avsluttet sin etterforskning, og nye momenter kan komme opp.

– Ingen i selskapet er uberørt av en slik sak. Plutselig mener alle noe om arbeidsplassen din. Kollegaer og ledere i selskapet har blitt arrestert, og fremtiden oppleves usikker. I en slik situasjon er kommunikasjon både internt og eksternt sentralt. Ryddighet, handling, åpenhet og tydelighet er essensielt, understreker Hellesjø.

Han peker også på nødvendigheten av å lære av sine feil og i ettertid styrke kontrollrutinene i virksomheten gjennom dedikert og målrettet arbeid.

Hvorfor ta korrupsjon på alvor?

Norsk korrupsjonsregelverk er blant de strengeste i verden i en slik sammenheng. Mistankene og funnene i Unibuss var omfattende, og handling var nødvendig  - også for å ta grep som begrenset konsekvensene av mislighetene og så raskt som mulig ryddet opp i forholdene.

Allerede i oktober samme år avvises Unibuss som leverandør på et stort anbud om kollektivkjøring i Oslo Vest. Det får store økonomiske konsekvenser for selskapet i tiden som følger.

Kommunerevisjonen igangsatte egne undersøkelser av selskapet, og det ble påpekt viktigheten av god internkontroll for å forebygge feil og misligheter. Også styrenes ansvar for å påse at selskapet er gjenstand for betryggende kontroll ble understreket.

– Vi har de siste to årene lagt ned et betydelig arbeid i selskapets internkontrollsystem, revisjon av regler og rutiner, nytt etisk regelverk og en rekke aktiviteter i organisasjonen for å sikre etterlevelsen av regelverket. Vi har også forbedret compliance-systemene og virksomheten har vært gjennom flere interne og eksterne granskninger, forteller Hellesjø og legger til «Sporveien er som følge av granskningene i dag sannsynligvis et av Norges mest gjennomanalyserte selskaper.  Dette har vært krevende, men det er samtidig svært betryggende å vite at alle steiner er snudd slik vi besluttet.

Håndteringen av Unibuss-saken hittil, gjør at konsernsjef Hellesjø kan slå fast:

– Gjennom åpenhet, handlekraft og målrettet arbeid med compliance står Sporveien i 2013 sterkere enn noen gang.
 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss