Handelsnæringene opplever redusert kriminalitet, men frykter at egne ansatte i økende grad vil stjele på jobben, viser ny rapport.

Analyse- og rådgivingsselskapet Procope har på vegne av Skan-kontroll utarbeidet en trendrapport for kriminalitetsutviklingen i den norske handelsnæringen.

Illustrasjon

Foto: Arne Røed Simonsen

Skan-kontroll er eid av Nokas og medlem av NHO Service. Tall er hentet fra 6500 registrerte forretninger innen dagligvare, elektro, tekstil, sport og jernvare, samt annen faghandel. Inkluderer er også aktører innen lager og transport.

Trendrapport 2015 melder om en generell nedgang i registrert kriminaliteten. Det har sjelden sett så positivt ut. Handelsnæringen er på den annen side urolige for å bli utsatt for en terrorhandling som rammer ansatte og kunder.

Handelsnæringen opplever nedgang i alvorlige kriminalitet og en tendens til stabilitet i mengdekriminaliteten. Alvorlig kriminalitet er her definert som ran, innbrudd, svindel og underslag. Dette er saker som vurderes å ha en høy kostnad både menneskelig, materielt og økonomisk. Næringen rammes årlig av et stort antall saker i mengdekategorien naskeri og tyveri. Men selv med en økning i befolkningen, flere butikker og tilreisende til Norge er det tegn til en utflating av denne type saker, heter det i rapporten.

Det er relativt store ulikheter for hvordan aktørene i bransjen sikrer sine verdier mot interne og eksterne trusler. Dette mangfoldet påvirker trendene, fordi det i stor grad er de aktørene som prioriterer sikkerhet som utvikler kompetansen og har kunnskap om kriminalitetsbildet. Dette gjør at handelsbransjen i dag fremstår som en fragmentert næring, med ulike rutiner for å forebygge og avdekke, samt anmelde lovbrudd.

Trendene i tiden fremover er delt inn etter interne og eksterne trusler. Lovbrudd som begås av ansatte, ledere, medarbeidere eller leverandører er krevende å avdekke. Det er indikasjoner på at denne typen kriminalitet vil kunne øke i tiden fremover. Årsaken er at stadig flere arbeidstakere, spesielt de yngre, har forbruksgjeld de har problemer med å betale. Utsatte bransjer er de som har en utstrakt bruk av varierende priser og kontantomsetning, eksempelvis skiller bygg– og jernvarebransjen seg negativt ut.

De eksterne truslene varierer etter bransje og geografi. Mest utsatt er dagligvare og elektrobransjen, men sett i forhold til risiko for alvorlige hendelser har butikker med kostbare og lettomsettelige varer alltid vært attraktive mål. Dette vil ikke endre seg, men fokuset vil antakeligvis kunne dreie seg mot post- og bank i butikk. De har overtatt store deler av kontanthåndteringen i samfunnet, har et lavere sikkerhetsnivå enn post- og banklokaler, samt har åpningstider som gjør de lett tilgjengelige. I tiden fremover er det også viktig å fokusere på hvordan kriminelle vil kunne tilegne seg verdier fra både kunder og butikkene ved bruk av ulike teknologiske metoder.

Handelsnæringen er samtidig en arena, aktør eller verktøy for kriminalitet. Dette kan være alt fra terrorfinansiering, falske varer (piratkopier), hvitvasking, organisert kriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet til kopiering av kundenes betalingskort eller identitet. Disse faktorene synliggjør betydningen av en kunnskapsstyrt tilnærming for å kunne forebygge og avdekke morgendagens trusler.

Se mer omtale i Aktuell Sikkerhet

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss