Gjengangerkriminalitet

NTNU Samfunnsforskning AS starter et pilotprosjekt om samarbeid mellom forskningsmiljø, kommune, politi, næringsliv og gjengangerkriminelle

Illustrasjon

Illustrasjon

Halvparten av all vinningskriminalitet i hele landet begås av 5 % av de kriminelle. Det betyr at det er en forholdsvis liten gruppe som er svært aktiv og begår innbrudd og tyverier med tilhørende hærverk.

Utregninger har for eksempel vist at en av gjengangerne i Trondheimsregionen stjeler verdier for over kr 13.000.000,- i løpet av et år. Vi vet også at disse har store individuelle utfordringer og trenger bistand fra det offentlige.

En undersøkelse viste at av 35 kartlagte personer hadde 25 kroniske, medisinske diagnoser og avhengighet til rus. Utfordringen er at det har vist seg vanskelig å stoppe den kriminelle aktiviteten og hjelpe gjengangerne gjennom den ordinære innsatsen. Samtidig er det åpenbart at mest utbytte av hver investerte krone får man ved å fokusere på disse personene.

Det er derfor startet et forprosjekt som samler næringsliv, kommune, politi og forskning til felles innsats. Ambisjonen er også å få med gjengangere i dette arbeidet. Målet med prosjektet er å kartlegge gjengangernes liv og virke i regionen og lage en felles plattform for videre tiltak. Slike målsetninger fordrer at næringslivet beskriver utfordringene de har, bidrar til å få på plass samarbeid og gjennom det også legitimerer offentlig ressursfokus og oppfølging av gjengangerne.

Øvrige samarbeidspartnere er Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringslivets Sikkerhetsråd, Trondheim kommune og Trøndelag Politidistrikt.

Gevinsten næringslivsaktører har av dette finnes på to nivåer. For det første vil deltakelse kunne føre til umiddelbare resultater ved at foretaket gjennom å vise samfunnsansvar og "good-will" ovenfor gjengangerne blir skjermet for innbrudd og hærverk. For det andre vil næringslivet i regionen få økt kunnskap og inngå i et samarbeid om både kriminalitetsbeskyttende og kriminalitetsreduserende tiltak. I tillegg vil erfaringene fra dette prosjektet, kunne gjenbrukes i andre deler av landet og inngå i kriminalforebyggende kurs og seminarer.

Selv om arbeid med konkrete tiltak er tenkt i et etterkommende hovedprosjekt, vil all kunnskap og kompetanse som opparbeides underveis, bli gjort tilgjengelig for deltakerne fortløpende. Dette inngår i det dialogarbeidet som skal etableres.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss