Fortsatt nedgang i anmeldte forbrytelser, men mer kompleks kriminalitet

Politiets statistikk over anmeldte forbrytelser i 2013 viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2012, og en samlet nedgang på 2,7 prosent fra 2009. Samtidig er kriminalitetsutviklingen mer kompleks, grenseoverskridende og organisert.

– Selv om tallet på saker går noe ned, blir de mer kompliserte. Dette viser hvor viktig det er at politiet jobber mer kunnskapsstyrt og styrker samarbeidet internt i politiet og eksternt, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Politidirektoratets statistikk over anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling for 2013 viser at det ble anmeldt 269719 forbrytelser og 119 605 forseelser. Nedgangen gjelder for de fleste kriminalitetstyper, mens tallet på forseelser er tilnærmet uendret.

Vinningskriminalitet størst

Vinningskriminalitet utgjør den desidert største andelen av de anmeldte forbrytelsene med 57 prosent, narkotika 18 prosent og vold 10 prosent. Antall vinningsforbrytelser gikk ned med 4,7 prosent i 2013, sammenlignet med 2012. Totalt ble det anmeldt 154 646 vinningsforbrytelser i 2013. Det er særlig nedgangen i grovt tyveri fra person på offentlig sted som har betydning for den totale nedgangen.

Færre tyverier - men flere ran

Etter flere års økning viser grovt tyveri en nedgang på 9,1 prosent. Dette er et typisk storbyfenomen og tyveriene skjer i sentrumsområder der mange mennesker er samlet. Oslo har hovedtyngden av disse sakene (65 prosent). Nedgangen i Oslo var større siste år enn for landet som helhet. En stor andel av disse tyveriene skjer om nettene i helgene, og i områder dominert av skjenkesteder og møteplasser.

Grovt tyveri fra bolig går ned i femårsperioden, og det var en liten nedgang siste år.

Simple tyveri er den største tyverigruppen. Det ble anmeldt 80 878 simple tyveri i 2013, det er en nedgang på en prosent. Simpelt tyveri av sykkel har flest anmeldelser i denne gruppen, og utgjør 16498 anmeldelser i 2013.

Totalt ble det anmeldt 1815 tilfeller av ran og utpressing i 2013. Det er 12,9 prosent flere enn i 2012. Antall ran økte med 16,3 prosent fra 2012 til 2013, til 1200 anmeldelser. Av disse ble 693 anmeldt i Oslo. Med dette sto Oslo for noe over halvparten av økningen for hele landet.

Flere narkotikalovbrudd

Narkotikaforbrytelsene utgjør 18 prosent av alle anmeldte forbrytelser og er dermed den nest største kriminalitetskategorien. I 2013 ble 49 417 narkotikaforbrytelser anmeldt, noe som er 7,6 prosent flere enn året før.

Narkotikalovbrudd skiller seg fra mye annen kriminalitet ved at disse lovbruddene hovedsakelig blir anmeldt av politi og tollvesen. Antall anmeldelser gjenspeiler derfor i stor grad etatenes prioriteringer og ressurstilgang.

Flere anmelder vold i nære relasjoner

Voldsforbrytelsene er den tredje største kriminalitetskategorien med 10 prosent av alle forbrytelser. Det ble registrert 27 287 anmeldelser av vold i 2013, det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 2012.

I 2013 ble det til sammen registrert 2 829 anmeldelser for mishandling i familieforhold. Det er 10,6 prosent flere anmeldelser enn i samme periode i fjor. I femårsperioden var det en kraftig økning i anmeldelser på 31,9 prosent. Anmeldelser for brudd på oppholds- og besøksforbud økte med 27,5 prosent fra 2012 til 2013

Politiet har stor oppmerksomhet rettet mot vold i nære relasjoner.

- En økning i antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner er positivt i den forstand at økningen betyr at politiet får kjennskap til flere saker og i økende grad benytter de virkemidler som er til rådighet for å beskytte ofrene, sier Humlegård. Det siste året har det vært en stor satsing for å implementere risikoverktøyet SARA i alle landets politidistrikt. Dette er et risikovurderingsverktøy for forebygging av partnervold, der målet bl.a er å lettere kunne identifisere de alvorligste sakene.

Drap

Kripos’ drapsstatistikk har opplysninger om antall drapssaker og antall drapsofre, og gjelder kun forsettlig og overlagt drap. Kripos registrerte 42 drapssaker og 45 ofre. Dette er en vesentlig økning fra 2012 da det var 28 drapssaker og 28 ofre.

Seksualforbrytelser og økonomisk kriminalitet ned
Seksualforbrytelser økte med 2,1 prosent, til 4718 anmeldelser. I femårsperioden var det en jevn økning på 14,6 prosent. Det var 1058 anmeldelser av voldtekter etter straffeloven § 192, første og annet ledd i 2013. Det er en økning på 1,8 prosent sammenliknet med 2012. I femårsperioden var økningen på 12 prosent. Det kan være flere grunner til økningen, samtidig er det fortsatt mørketall. I politiet er en opptatt av å bidra til å forebygge voldtekter, og i 2013 ble bl.a. kampanjen Kjernekar igangsatt.

Anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn går ned, samtidig er dette også et område der vi regner med mørketall. Internettrelaterte overgrep blir i større grad enn før avdekket.

Høyere oppklaringsprosent

Oppklaringsprosent var 37,3 prosent. Det er ett prosentpoeng høyere enn 2012. Dette skyldes i hovedsak økning i antall narkotikaanmeldelser. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 119 dager, og har økt med fem dager siden 2012. Noen kategorier viser nedgang i saksbehandlingstiden, andre viser oppgang.

Last ned hele undersøkelsen her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss