Forsvarsdepartementet med positivt svar til NSR

NSR fikk i dag svar fra Forsvarsdepartementet på henvendelsen om fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner under koronakrisen.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

Vår anmodning er tatt hensyn til, og FD skriver:  

"Forsvarsdepartementet (FD) har utstedt en instruks til Forsvaret 16. mars 2020, der noen forhold omkring Forsvarets bistand til sivilsamfunnet presiseres. Fordi koronakrisen er av sivil karakter, fremholdes det i instruksen blant annet at sivilsamfunnets behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov. Instruksen er implementert i Forsvaret. Følgelig vil HV frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det. 

Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet, og som er innkalt, bes sørge for at rett instans (den samfunnskritiske virksomheten) henvender seg til det HV-distriktet som har stått for innkallingen, for å søke om fritak." 

For å unngå at Forsvaret i tiden fremover kaller inn personer som ikke skal gjøre tjeneste i Forsvaret ved krise og i krig, vil NSR veilede våre medlemmer, og bidra til at Forsvarets register for fritaksordningen blir oppdatert. Det er virksomheten selv som må søke om fritak, og oppskriften for dette finnes på nettsiden: https://forsvaret.no/fritaksordninga 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), tlf. 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.  

Les brevet fra Forsvarsdepartementet her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss