Forsterket operativt samarbeid

Forsterket operativt samarbeid mellom næringslivet og myndighetene var tema på et nylig avholdt møte mellom Næringslivets Sikkerhetsråd og statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fh: Hans J. Røsgjorde, Frode Bjeglerud, Kristine Beitland og Tor Langrud (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSRs var på møte representert ved styreleder Frode Bjeglerud (Finans Norge), direktør Kristine Beitland, og leder for utvalget "Grenseløse utfordringer" Tor Langrud (Wilh. Wilhelmsen Holding ASA).

Hensikten med møte var å gi politisk ledelse en nærmere orientering om NSRs arbeide særlig knyttet til et forsterket samarbeid mellom næringsliv og myndigheter for bedre å forebygge kriminalitets- og sikkerhetshendelser.  Det er helt sentralt å sikre god informasjonsflyt mellom aktører.

Hovedtema var en styrking av et mer operativ samarbeidet med myndighetene. Det var enighet om at et felles mål må være å sette norske virksomheter i best mulig stand til å forebygge egen sikkerhet selv. NSR viste til at dette også vil spare myndighetene for store ressurser.

NSR orienterte om de tre strategiske prioriteringene i tiden fremover: informasjonssikkerhet, mobil vinningskriminalitet og internasjonal sikkerhet- og beredskap, samt om konkrete aktiviteter innenfor disse satsningsområdene. I tillegg la NSR i møte frem tre tiltak for hvordan næringslivet kan møte disse utfordringene gjennom bl.a. et forsterket operativt samarbeid (Public Privat Partnership). De tre tiltak er:

  1. Styrke det operative samarbeidet med politiet gjennom en videreføring av prøveprosjektet med en næringslivsrådgiver på Kripos.  
  2. Styrke det operative samarbeidet med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gjennom å tilrettelegge for et prøveprosjekt med en Cybersecurity Task Force.
  3. NSR tilrettelegger/fasiliteter for en ny samarbeidskonstellasjon mellom myndigheten og norske virksomheter som opererer i utlandet knyttet til internasjonal sikkerhet, herunder etableringen av et norsk Sikkerhetsforum for Internasjonale Virksomheter (SIV).

- Vi møtte en svært engasjert statssekretær med god innsikt. Det var et godt møte, og vi var enige om at myndighetene og næringslivet må jobbe tettere sammen, sier Kristine Beitland.


20.02.2014

Etter møtet med statssekretær Røsjorde, har Justis- og beredskapsdepartementet(JD) innkalt til et nytt og utvidet møte.

I sitt brev til NSR, skriver JD at de ønsker å bidra til en best mulig systematikk i samarbeidet mellom det offentlige og private innenfor IKT-sikkerhet. Departementet har derfor, i tillegg til NSR, kalt inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk senter for informasjonssikring for å drøfte hvordan samarbeidet med NSR kan utvikles videre.

-Dette er svært positivt, og vil forhåpentligvis komme både offentlig og privat sektor til gode, sier Kristine Beitland, direktør i NSR.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss