Forslag til et forsterket samarbeid med politiet

I brev til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 1. juni 2012 foreslår Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) at Meld. St. 7(2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats operasjonaliserer gjennom et forsterket samarbeid både på strategisk og operativt nivå.

NSRs formål er å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette tjener ikke bare næringslivet, men bidrar også tungt til samfunnets og fellesskapets trygghet og frihet.

Samarbeidet i dag skjer stort sett på strategisk nivå der NSR er knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter.  Gjennom det konsultative rådet, direktørmøte og ekspertutvalgene bidrar NSR til å heve kompetansen og belyse utfordringer på begge sider av samfunnsstrukturen. Det er i dag ikke etablert noe tilsvarende formelt forum for å utveksle operativ informasjon mellom politi og næringslivet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet noe NSR etterlyser.

NSR har sammen med FNO i en lengre periode vært i samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet om oppfølgingen av Meld. St. 7 (2010-2011) "Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats", der regjeringen tar til orde for et tettere samarbeid mellom politiet og næringslivet. Et samlet næringsliv har gjennom stifterorganisasjonene i NSR lenge jobbet for dette, se også NSRs uttalelser til Dagens Næringsliv 28.3.12.

 I brevet foreslo vi følgende fire tiltak for reelt å styrke samarbeidet med politiet ytterligere både på strategisk og operativt nivå:

  • Et felles samarbeidsprosjekt med en varighet på 5 år, hvor det inngår en årlig hospiteringsordning for politiet i NSR
  • Videreføring/utvidelse av NSRs årlige direktørmøte, der næringslivet og justis- og beredskapsetater, samt høyere påtalemyndighet møtes til diskusjoner om kriminalitet i og mot næringslivet og samfunnet
  • NSR møter i Samordningsorganet (Politidirektoratet, Riksadvokatembete og KRIPOS) til politiet 1-2 ganger i året
  • NSRs regionale næringslivsrepresentanter benyttes inn i det formaliserte samarbeidet mellom kommunale myndigheter og politiet (politirådene) med å samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Regjeringen skisserer i meldingen en oppstart av samarbeidsprosjektet i 2011. 
NSR har derfor i brevet bedt om et snarlig oppfølgingsmøte for å få til en raskest mulig oppstart.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss