Fokus 2018 er offentliggjort

Fokus er Etterretningstjenestens ugraderte vurdering av de mest sentrale utviklingstrekk innenfor de land og tema som tjenesten er gitt i oppdrag å følge. Vurderingen gir Etterretningstjenestens prognose for ventet utvikling det kommende året.

Morten Haga Lunde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Morten Haga Lunde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Fokus er Etterretningstjenestens ugraderte vurdering av de mest sentrale utviklingstrekk innenfor de land og tema som tjenesten er gitt i oppdrag å følge. Vurderingen gir Etterretningstjenestens prognose for ventet utvikling det kommende året.

Inngangen av 2018 preges av to vedvarende parallelle trender. Den første trenden er en svekkelse av statsmaktens legitimitet og evne til nasjonal myndighetsutøvelse, i første rekke i deler av Midtøsten, Afrika og Asia. I disse områdene har ikke-statlige aktører betydelig handlingsrom. Dette inkluderer terrorgrupper som representerer en trussel mot Europa og Norge.

Den andre trenden er en bevegelse mot et internasjonalt system der stormakter med langsiktige mål søker å styrke sin posisjon på bekostning av andre stormakter og deres handlingsrom. Det benyttes en kombinasjon av tradisjonelle maktmidler og mer subtile virkemidler for å nå disse målene. Virkemidlene inkluderer også etterretnings-, påvirknings- og sabotasjeoperasjoner i det digitale rom.

Disse utviklingstrendene gjør at trusselbildet som Norge står overfor er meget komplekst og hurtig omskiftelig. Mitt ønske er derfor at Fokus 2018 skal bidra til økt forståelse for forhold som påvirker Norges sikkerhet og interesser.

Generalløytnant Morten Haga Lunde
Sjef for Etterretningstjenesten

Sammendrag

  • Presidentvalget i mars 2018 preger Russland i starten av året, og ingen andre kandidater vil kunne utfordre Vladimir Putin ved valget. De siste par årenes utskiftinger i statsapparatet har forsterket sentraliseringen av makt hos presidenten. I tillegg har myndighetene styrket den interne kontrollen for å demme opp for politisk opposisjon og sosial uro.

  • Samtidig står Russland foran krevende økonomiske og sosiale utfordringer. Den økonomiske veksten er ikke sterk nok til å unngå vedvarende budsjettunderskudd. Situasjonen begrenser myndighetenes handlefrihet og understreker behovet for å gjennomføre strukturelle reformer som kan sikre fremtidig økonomisk vekst. Den politiske og økonomiske eliten vil imidlertid motsette seg grunnleggende økonomiske reformer som kan utfordre deres maktgrunnlag.

  • Den strategiske og økonomiske betydningen av Arktis gjør at regionen er høyt prioritert av russiske myndigheter. Russland fremhever i økende grad at NATO representerer en trussel mot russiske interesser i Arktis. Myndighetene ønsker derfor å styrke evnen til tilstedeværelse og kontroll i de nordlige havområdene.

  • Russiske målsettinger om å øve kontroll over sine nabostater og hindre at de integreres i NATO og EU står fast. Kreml vil derfor søke å styrke samarbeidet med tidligere sovjetstater og videreføre destabiliseringspolitikken overfor Ukraina. Konflikten her, og det kjølige forholdet til Vesten, begrenser Russlands utenrikspolitiske handlefrihet. Myndighetene søker følgelig nye internasjonale arenaer der de kan spille en sentral rolle. Involveringen i Syria må ses i et slikt lys.

  • Russland har modernisert og trent militærmakten til et nivå som gir Kreml økt handlingsrom, også i Nordområdene og Arktis. I 2017 har russisk aktivitet i Norges nærområder speilet denne utviklingen, gjennom bruk av forsterkningsstyrker og tilfeller av mer utfordrende opptreden. Det kan derfor gå mot en ny normalsituasjon i nord, som vil kjennetegnes av at russiske forsterkningsstyrker oftere trener i arktiske strøk og at militærmakten brukes mer aktivt til å signalisere russiske standpunkter.

  • Russland fortsetter å destabilisere Ukraina og engasjere seg militært i Syria, og har vist evne til å gjennomføre operasjoner over lange avstander. Denne trenden vil sannsynligvis vedvare i året som kommer, med fortsatt deployering av ubåter til Atlanterhavet og Middelhavet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss