Finansnæringens Fellesorganisasjons veiledning for bakgrunnssjekk ved ansettelser

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har laget en oversiktlig presentasjon av risikoen ved ansettelser og en veiledning for hva en bakgrunnssjekk. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) tiltreder denne veiledningen og anbefaler at flere virksomheter henter innsikt herifra.

Bakgrunn
Bankenes Sikkerhetsråd(BSR) har ved flere anledninger i den senere tid drøftet den sikkerhetsrisiko som nyansettelse i institusjonene kan medføre. Det er i den senere tid avdekket forhold hvor kriminelle bevisst har infiltrert Finansnæringen. BSR mener derfor det nå må rettes økt oppmerksomhet på dette problemet.

FNO ønsker med dette rundskrivet å øke oppmerksomheten på denne sikkerhetsrisikoen og anbefale medlemmene om å ta dette i betraktning i forbindelse med intern kontroll og i sine rekrutterings- og ansettelsesrutiner.

Trusselbildet  
Det rapporteres fra andre land om at de kriminelles infiltrering av finansinstitusjoner er et økende problem. Internasjonaliseringen av finansnæringen bidrar videre til at denne type kriminalitet lettere krysser nasjonale grenser. Det er dermed nærliggende å anta at dette vil kunne bli et økende problem også i Norge. Også i Norge har det i den senere tid blitt avdekket forhold hvor ansatte i Finansnæringen er mistenkt for å samarbeide med kriminelle miljøer.

Det er på det rene at det vil være store gevinster for de kriminelle å få noen fra sitt miljø ansatt i en finansinstitusjon og dermed få en medarbeider på ”innsiden”.

Dette vil kunne gi tilgang ikke bare til kontanter og andre verdier, men innsyn i konfidensiell informasjon, sikkerhetsrutiner, kontrollsystemer, nøkler og koder mv.

Gode ansettelses- og rekrutteringsrutiner
Det er avgjørende for finansnæringen å forhindre at kriminelle anslag skjer med bistand fra innsiden av institusjonene. Det er flere aktuelle sikringstiltak som kan iverksettes for å forhindre dette, både ved og etter selve ansettelsen. God internkontroll og gode rutiner er sentrale tiltak som er gjennomført i alle finansinstitusjoner, blant annet i henhold til krav nedfelt i lover, forskrifter og anbefalinger. Blant disse tiltakene kan nevnes at medarbeidere i finansinstitusjoner kun får tilgang til den informasjon de har bruk for i sitt arbeid, og at det er etablert rutiner som krever godkjenning av to autoriserte ansatte (dualkontroll) ved utbetaling av større beløp, tilgang til kontantbeholdning mv. 

For å forhindre at uegnede personer blir ansatt i finansinstitusjonene, er det nødvendig med gode rekrutterings- og ansettelsesrutiner. Derfor bør det innhentes mest mulig bakgrunnsinformasjon om den som ansettes. Søk i åpne og tilgjengelige kilder av CV, attester, søknadsskjema, vitnemål, referanser og kontroll av egenerklæring synes å være tiltak som bør gjøres ved enhver nyansettelse.

Ved funn av mistenkelig karakter i denne prosessen, bør dette bearbeides, analyseres og beskrives i samarbeid med sikkerhetsansvarlige i den enkelte finansinstitusjon.

Ved bruk av vikarbyråer må oppdragsgiver sikre seg om at det enkelte vikarbyrå har gode rutiner som også ivaretar sikkerhetsutfordringene ved nyansettelse.

Ved utkontraktering av tjenester er det viktig at den enkelte oppdragsgiver selv ivaretar sikkerhetsrutinene på lik linje med nyansettelse. For noen stillingers vedkommende vil det være spesielt viktig å få frem informasjon om vedkommende har begått straffbare handlinger. Politiattest skal imidlertid ikke utstedes uten at krav om tilfredsstillende vandel er hjemlet i eller i medhold av lov. FNO vil følge opp tidligere henvendelser til Finansdepartementet, hvor det er blitt anmodet om lovhjemmel som gir finansinstitusjonene større adgang til å innhente politiattest i forbindelse med nye ansettelser.

FNO anbefaler derfor at denne sikkerhetsrisikoen tas i betraktning i forbindelse med internkontroll og i institusjonenes rekrutterings- og ansettelsesrutiner.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss