Etterretningstjenesten har lagt frem FOKUS 2016

Sjef for Etterretningstjenesten la i dag frem sin årlige rapport FOKUS 2016 under en pressekonferanse hos Forsvarsdepartementet.

Faksimile FOKUS 2016 Generalløytnant Morten Haga Lunde

Faksimile FOKUS 2016 Generalløytnant Morten Haga Lunde

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etteretetningstjenesten skriver i sitt forord til FOKUS 2016:

"Etterretningstjenesten leverer løpende vurderinger til norske myndigheter av forhold som påvirker norsk sikkerhet. Vurderingene skal også bidra til å skape et best mulig beslutningsgrunnlag. I tillegg har tjenesten siden 2011 gitt ut en ugradert vurdering som er ment å bidra til en informert offentlig debatt om de mange sikkerhetsutfordringene Norge står overfor.

 

 

Det globale sikkerhetspolitiske bildet er sammensatt og består av sikkerhetspolitiske endringer i våre nærområder, grenseoverskridende trusler og regionale konflikter med globale konsekvenser. Tjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon om fremmede stater, organisasjoner eller individer som kan utgjøre en reell eller potensiell trussel mot våre nasjonale interesser. Fokus 2016 gir en vurdering av geografiske og tematiske områder som er sentrale for tjenestens arbeid.

Utviklingen i våre nærområder har særlig betydning for Norge. Konsekvensene av Russlands økte selvtillit på den utenrikspolitiske arenaen vil fortsette å være helt sentralt i tjenestens arbeid fremover. Russland viser økt vilje og evne til å bruke et bredt spekter av virkemidler for å nå sine politiske mål. I 2016 vil Russland videreføre en offensiv utenrikspolitikk, i første rekke overfor tidligere sovjetstater. En ny utvikling er imidlertid Russlands økende ambisjoner i andre geografiske områder, som Midtøsten. Forsvarssektoren er høyt prioritert, og moderniseringen av den russiske militærmakten har gitt landet en bedre evne til å understøtte landets stormaktsambisjoner. Militærmakten har nå økt mobilitet, redusert reaksjonstid og forbedret koordineringsevne. I nordområdene betyr dette økt russisk evne til å påvirke norsk og alliert handlefrihet.

Konfliktnivået i Midtøsten, Nord-, og Øst-Afrika er høyt og vil kunne øke i 2016. Spesielt Midtøsten og Nord-Afrika er i en brytningstid. Regionen preges av en serie voldelige konflikter med overlappende konfliktlinjer og ekstern innblanding. Mulighetsrommet for ikkestatlige aktører er økende og representerer en stadig større utfordring mot de allerede skjøre statlige strukturene i regionen. Det økte konfliktnivået har også ført til folkevandringer av et omfang verden ikke har vært vitne til på mange tiår. Utviklingen vil utfordre regional stabilitet og påvirke europeisk og internasjonal orden.

Et sentralt element i Etterretningstjenestens arbeid er vårt bidrag til å forhindre terroranslag mot Norge og norske interesser. I all hovedsak er det i dag terrororganisasjonene Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) og al-Qaida som representerer en trussel mot vestlige interesser. Det internasjonale trusselbildet har over flere år forverret seg som følge av konflikten i Syria og Irak, og planlagte og gjennomførte terrorangrep i Europa har økt. Trusselen mot vestlige interesser fra militante islamister er alvorlig og kompleks. Norge er ikke et prioritert mål, men som vestlig land er Norge en del av fiendebildet til grupperinger som ISIL og al-Qaida, og derfor et legitimt mål. Analysen av terrortrusselen mot Norge og norske interesser må reflektere nasjonale forhold og hvordan de henger sammen med internasjonale utviklingstrekk. Etterretningstjenesten jobber derfor tett sammen med Politiets sikkerhetstjeneste for å sikre et så helhetlig bilde som mulig av de utviklingstrekk som i sum påvirker terrortrusselen.

Fremmede staters etterretningsoperasjoner i det digitale rom representerer i dag en alvorlig og økende trussel mot nasjonale myndigheter og virksomheter. Digitaliseringen av samfunnet innebærer at lagring og behandling av data blir et stadig mer sentralt element i all menneskelig aktivitet og gjør samtidig samfunnet mer sårbart. Fremmede stater, grupper og personer søker kunnskap om politiske, økonomiske, teknologiske eller militære forhold i Norge som kan brukes politisk, økonomisk eller militært. Etterretningsoperasjoner mot Norge i det digitale rom fremstår som både tekniskavanserte og målrettede, og det er viktig for tjenesten å følge statlige eller statlig sponsede trusselaktører."

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss