Etterlengtet tjeneste

Endelig en tjeneste som sikrer at vitnemålet er ekte.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Hvor mange ganger har du sjekket om vitnemålet til de du har ansatt er ekte? Hvor lett er det egentlig å se om et vitnemål har blitt tuklet med?

Forfalsking av vitnemål og karakterutskrifter er ikke et nytt fenomen, men juksemakerne blir stadig vanskeligere å avsløre. For å sikre at resultater som deles fra høyere utdanning er korrekte, lanseres det til neste år en vitnemål- og karakterportal; «Vitnemålsportalen». I portalen skjer elektronisk deling av oppnådde karakterer og fullførte grader. Mottakerne kan dermed stole på at resultatene er korrekt gjengitt. Hovedmålgruppen er arbeidssøkende og arbeidsgivere som skal ansette.

Vitnemålsportalen

  • gjør det enklere for arbeidssøker å tilgjengeliggjøre sine resultater og for arbeidsgiver å motta resultater

  • gjør det enklere og sikrere for arbeidsgiver å stole på at resultatene som deles er korrekt gjengitt

  • er tilknyttet 40 ulike studiesteder for høyere utdanning i Norge

  • vil på sikt kunne innlemme resultater fra fagskoler og videregående skoler samt studiesteder utenfor Norge

Hvordan foregår overføringen?
Det er du som har oppnådd resultatene som styrer hvem som skal få innsynsmulighet til dine karakterer og grader. Ved å logge deg på Vitnemålsportalen og velge "Del resultater" kan du velge hvilke karakterer og grader som skal deles. Portalen generer en unik lenke som sendes til ønsket mottaker via e-post. Når mottakeren trykker på lenken vil resultatene avsenderen har ønsket å dele vises direkte i Vitnemålsportalen. På den måten er det ikke et dokument eller en fil som deles. Mottakeren får se resultatene direkte fra kilden. Det er også mulig å koble rekrutteringssystemer direkte til Vitnemålsportalen, for å fulldigitalisere avlevering av resultater til arbeidsgiver. Arbeidssøkende vil da kunne levere sine resultater direkte til rekrutteringssystemet.

FAKTA
Vitnemålsportalen er en norsk tjeneste og bygger på en europeisk standard. Den er utviklet av Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

FSAT deltar i et EU-prosjekt hvor utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte utdanningsinstitusjoner i Europa jobber for å muliggjøre deling av resultater på tvers av landegrenser. Vitnemålsportalen inngår i dette nettverket.

Vitnemålsportalen vil være klar til bruk i 2017.


Vitnemålsportalen – et NSR initiativ!

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) sendte sommeren 2010 et brev til KD der vi ba om at det ble etablert en sentral database for vitnemål fra høyskoler og universiteter for å forenkle prosessen med å verifisere vitnemåls ekthet.

Av Arne Røed Simonsen

Vi er derfor veldig fornøyde med at Vitnemålsportalen nå snart ser dagens lys. Denne portalen vil lette arbeidet med å kontrollere ektheten og karakterene i vitnemål for potensielle arbeidsgivere.

I følge Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) er det bare 29% i privat sektor, mot 56% i offentlig sektor som foretar en slik ekthetskontroll av vitnemål.

Kontroll av vitnemål er en av flere elementer i en bakgrunnssjekk ved ansettelser. NSR samarbeider med Kripos og flere andre myndigheter med å utarbeide ny veileder om personellsikkerhet, som blant annet tar for seg temaet bakgrunnssjekk. Veilederen antas å være ferdig slutten 2016.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss