Ett år har gått, og ett nytt kommer!

NSRs styre og administrasjon ønsker å takke alle våre medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere, som har bidratt til at også 2017 har blitt et positivt år for NSR

Foto: Arne Røed Simonsen

Bak fra venstre: Tom Staavi, Rune Foshaug, Toer Eugen Kvalheim, Jack Fischer Eriksen, Hanne Tangen Nilsen. Foran fra venstre: Sigbjørn Mygland, Birgit Farstad Larsen, Iman Winkelman, John Hammersmark. (Foto Arne Røed Simonsen)

Et lite tilbakeblikk på året som snart har gått, og tanker for året som kommer.

Administrasjonen har blitt styrket med en fast stilling, og vi har i tillegg også hatt en innleid ressurs i 50 % stilling. Styrkingen har gjort at vi nå kan drifte fem ekspertutvalg, i tillegg til Det konsultative råd;

  • Sikringsutvalget

  • Kriminalitetsutvalget

  • Informasjonssikkerhetsutvalget

  • Sikkerhet internasjonalt

  • Sikkerhetsutvalg for helse- og omsorgssektoren

Disse utvalgene er rådgivende for administrasjon og våre medlemmer. Utvalgene produserer også ulike veiledninger og arrangementer. I tillegg produseres det veiledere i samarbeid med myndigheter og andre samarbeidspartnere. Medlemmer kan laste veilederne ned gratis fra vår hjemmeside. Siste veiledere som ble utgitt er Sikkerhet i ansettelsesforhold og Tigerkinapping (kan bestilles via vår hjemmeside).

NSR samler også andre nyttige publikasjoner innen sikring og kriminalitet som kan være nyttig for næringslivet og offentlige virksomheter. Disse kan lastes ned under Eksterne publikasjoner på hjemmesiden.

Vi har gjennom året også arrangert en rekke kurs, seminarer og konferanser rundt relevante temaer for våre medlemmer, i tillegg til å ha bidratt med et stort antall foredrag på andre arrangementer. Det være seg andre konferanser eller bedriftsinterne arrangementer.

Media er en viktig kanal for å komme ut med gode råd til næringslivet, men også gjøre myndigheter og andre oppmerksomme på sikkerhetsutfordringer som næringslivet står overfor. I tillegg bruker vi aktivt vår egen hjemmeside, nyhetsbrev og sosiale medier. Vi føler vi har lykkes godt med å formidle både råd og utfordringer gjennom de ulike kanalene.

Vi har fylt 40 år som organisasjon, og i den anledning også «pusset opp» vår visuelle profil. Jubileet ble markert under vår årlige Sikkerhetskonferanse i september. Under konferansen var også flere av NSRs direktører gjennom årene tilstede, spesielt hyggelig var det at NSRs første direktør, Helge Størkersen, hadde anledning til å være tilstede.

Sikkerhetskonferansen er en viktig arena for offentliggjøring av våre to undersøkelser Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), og Mørketallsundersøkelsen. Det var lagt ned ekstra ressurser i Krisino 2017, både i design og utforming, men viktigst at det ble gjort en god analyse av funnene i undersøkelsen. Arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018 er alt i gang, og vil bli offentliggjort på Sikkerhetskonferansen den 20. september 2018.

NSR har som målsetting å avholde flere kurs og seminarer også i 2018. Det første blir allerede 12. februar, med et frokostseminar i forbindelse med offentliggjøringen av Politiets sikkerhetstjenestes åpne trusselvurdering.

Vi ønsker å ha fokus på våre medlemmer og å kunne hjelpe dem på en best mulig måte. Dette håper vi å kunne gjøre gjennom vårt konsultative råd, våre ekspertutvalg, sammen med myndigheter og andre samarbeidspartnere, og ikke minst ved at medlemmer deler erfaringer og beste praksis med andre medlemmer. Vi har også lansert ny analyseplattform for sikringsrisikoanalyser (VTS-analyse.no), etter oppfordring fra våre medlemmer. Vi mener at denne plattformen er et viktig og riktig verktøy for å analysere seg frem til sin virksomhets risiko knyttet til tilsiktede hendelser, og mange virksomheter har allerede kjøpt verktøyet og tatt det i bruk.

Med dette takker vi får året som har godt, ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og de beste ønsker for det nye året.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss