Et felles nettsted for kriminalitets- og sikkerhetsinformasjon til næringslivet

Forbrukere har Forbrukerrådet og Forbrukerombudet – næringslivet har et stort antall instanser og informasjonskilder å forholde seg til. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) mener næringslivet og samfunnet vil være tjent med å samle all kriminalitets- og sikkerhetsrelatert informasjon via ett nettsted; et næringslivets kriminalitetsforebyggende senter, eller NSR.

NSR og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har over tid vært i kontakt med Justisdepartementet (JD) om å opprette et felles kontaktpunkt, ”en mekanisme”, for utveksling av kriminalitetsforebyggende informasjon mellom næringsliv og politi.
 
Gjennom NSRs konsultative råd, der blant annet Politidirektoratet, Kripos og ØKOKRIM er faste deltagere, har det fremkommet at næringslivet har relevant informasjon for politiet, men at samarbeidet mellom næringsliv og politi varierer stort mellom distriktene. Næringslivet har i varierende grad sett at deres informasjon til politiet har gitt noen effekt eller fått tilbakemelding om at deres innsats har vært verdsatt.
 
FNO og NSR har derfor i fellesskap fremmet et forslag ovenfor JD der vi har tatt til orde for en mekanisme for en formalisert, gjensidig informasjonsutveksling om kriminalitet. Dette forslaget har JD bifalt i flere regjeringsdokumenter, senest i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet av mars 2011, og har nå satt i verk et arbeid for å se hvordan politi og næringsliv kan samarbeide bedre. Det vil ta utgangspunkt i det eksisterende samarbeidet gjennom NSRs konsultative råd.
 
I det arbeidet vil det være relevant å opprette et felles nettsted for kriminalitets- og sikkerhetsrelatert informasjon. NSRs hjemmeside er et steg i den retningen, men vi er ikke fullendte i og med at det offentlige ikke benytter NSRs side som en portal for formålet.  
 
Ved etablering av et slikt nettsted, eller videreutviklingen av NSRs hjemmeside, vil det blant annet være relevant å ta hensyn til NSRs forslag av januar 2011 til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Brønnøysundregistrene (Brreg) om at alle nyregistrerte virksomheter i Brreg bør gis en sikkerhetsinformasjon ved registrering. Om vi har en etablert nettportal for formålet vil det være lett å henvise til et slikt nettsted og å gjøre det kjent for alle næringsdrivende.
 
Videre kan NSRs forslag til Kunnskapsdepartementet om en sentral database for vitnemål, og som KD har sagt ja til, linkes opp mot denne portalen. Vi har også
www.varslingslisten.no som kan linkes mot siden, samt mye offentlig informasjon. Det siste er at NHD, som et ledd mot piratkopiering, skal vurdere å lage en side for informasjon om piratkopiering. En slik side bør selvsagt linkes mot portalen.
 
I dag finnes
www.regelhjelp.no som er en bra portal for lover og regler knyttet til arbeidslivet, men det er ikke naturlig at kriminalitets- og sikkerhetsarbeidet linkes mot denne siden. Tilnærmingen er forskjellig.
 
NSR vil jobbe for en slik portal i vårt arbeid mot de offentlige myndigheter.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss