Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid

Året har vært preget av svært høy aktivitet. Flere tiltak ble satt i verk for gjennom et privat-offentlig samarbeid å styrke sikkerheten og det forebyggende kriminalitetsarbeidet i næringslivet.

Kristine Beitland, direktør i NSR

Kristine Beitland, direktør i NSR

Et komplisert og sammensatt risikobilde for styret og daglig leder innen informasjonssikkerhet, arbeidsmarkedskriminalitet og internasjonal sikkerhet, gjør likevel at en fortsatt styrking av dette arbeidet er nødvendig.

En rød tråd gjennom alle våre aktiviteter dette året har vært å forsterke samarbeidet med myndighetene. Flere tiltak ble satt i gang i år for nettopp dette. La meg ta noen eksempler.

Utfordringene innenfor informasjonssikkerhet, nådde stadig nye høyder. Snowden- og NSA avsløringene og et marked støvsuget for spesialister innen IT-sikkerhet, gjorde ikke situasjonen lettere. Lyspunktet var Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) vilje til samarbeid med næringslivet. Etter NSRs forslag til regjeringen om å styrke det operative samarbeidet med NSM gjennom en Cybersecurity Task Force, har NSR sammen med NSM, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS) utarbeidet et felles forslag til et forsterket privat-offentlig samarbeid. Forslaget går blant annet ut på å opprette en næringslivskontakt i NSM for å sikre god informasjonsflyt, inngåelse av en intensjonsavtale, utarbeidelse av en felles øvingsplan for nasjonal cybersikkerhet, og en felles veileder for grunnsikring av virksomheter.

 

Samarbeidsprosjektet med Kripos med en næringslivsrådgiver, Anne-Catherine Gustafson, på Kripos har også gitt resultater. Funksjon ble etablert i juni 2013 for å styrke informasjonsflyten mellom næringslivet og politiet, uavhengig av person. Kripos er i gang med å opprette en funksjon for mottak av varsling av alvorlige hendelser i næringslivet, herunder "Tiger kidnapping". I tillegg utarbeider Kripos i samarbeid med NSRs medlemmer en dreiebok for politidistriktenes håndtering av denne type hendelser. Samarbeidsprosjektet jobber også med å få et felles situasjonsbilde. Under et historisk første møte i politiets Samordningsorgan mellom næringsliv, kontrolletater og politi- og påtalemyndighet mot arbeidslivskriminaliteten januar 2014, var det enighet om å jobbe tettere sammen. Etter møtet i Samordningsorganet ble det gjennom næringslivsrådgiveren etablert kontakt mellom politiet og Byggenæringens Landsforening (BNL) for å utarbeide en felles situasjonsbeskrivelse som ble lagt frem 5. mai 2014. Det jobbes samtidig på generelt grunnlag med et felles prosjekt med fokus på viktigheten av bakgrunnssjekk av ansatte. I prosjektet deltar NSR sammen Kripos, Økokrim, PST og NSM.

I 2013 fikk NSR et fast kontaktpunkt i Utenriksdepartementet (UD) ved Næringslivsseksjonen. Gjennom bruk av kontaktpunktet har representanter fra UD ved flere anledninger det siste året deltatt på felles møter med utvalget "Grenseløse utfordringer". I utvalget sitter større medlemmer som operer internasjonalt for å utveksle erfaringer og "beste praksis" på området. UD med ansvaret for førstelinjen utenfor Norges grenser, er en viktig samarbeidspartner. For første gang i mai 2014 i Dubai, arrangerte NSR sammen med den norske ambassaden i De Forente Emirater og The Norwegian Business Group UAE, et felles sikkerhets seminar om sikkerhetsutfordringer i Gulf-området og styrking av et lokalt privat-offentlig samarbeid.

Så verden går fremover. Dette er alle gode eksempler på at ressursene møter hverandre. Vi opplever både vilje og evne på begge sider av samfunnsstrukturen for ytterligere samarbeid i årene fremover.

Artikkelen er en del av årsrapporten som ble lagt frem på årsmøtet 5 juni.

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss