DNB har utgitt sin trusselvurdering for 2020

Denne trusselvurderingen er et godt grunnlag for dem som vil sikre forbedret effekt ved å inkludere kunnskapsbaserte sikkerhetsvurderinger i sine analyser. Kompetansen finnes i banken eller hos bankens samarbeidspartnere. Den bør utnyttes til det beste for samfunnet, bankens kunder og eiere.

Utsnitt fra DNBs trusselvurdering

Utsnitt fra DNBs trusselvurdering

Direktør i NSR, Odin Johannessen, har skrevet forordet til DNBs trusselvurdering.

Sikkerhet i et lederperspektiv

Daglig mottar vi et vell av informasjon som påvirker vår evne til å gjøre kloke valg og beslutninger. For å lykkes i omgivelser preget av hurtig teknologisk utvikling, komplekse trusler og omfattende krav fra samfunn og aktører, bør vi gjennomføre helhetlige operasjonsanalyser. Disse må forankres i ledelsen og i styret.

Vi må skaffe oss overblikk, på tvers av sektor, bransje og geografi. Vi må se bedriftens rolle fra ulike perspektiv, og vi må ivareta både bedrifts– og samfunnsansvaret. Ulike bedriftsfunksjoner må bringes sammen slik at alle opererer ut ifra ett felles situasjonsbilde.

"The purpose of business" eller "the business of purpose"? Hva er viktigst? Vi er alle en del av et samfunn og en samfunnskontrakt, både som enkeltmennesker og som organisasjoner. En virksomhet som ikke fyller sin del av samfunnskontrakten, vil neppe overleve i lengden. Det standpunktet uttales stadig mer kraftfullt av investorer, i styrerom og blant folk flest. Et ansvarlig næringsliv bidrar positivt til mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Verdiskapningen sikres ved å ha kunnskap om egne verdier, aktuelle trusler og egne sårbarheter. Ved aktivt å forholde oss til risiko, og treffe risikoreduserende tiltak når det ansees nødvendig. Formelt er dette lederens ansvar, men skal man lykkes må alle utøve ansvaret.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss