Designing Out Crime

Vi bygger for den kommende generasjon. Skal vi være godt nok rustet til å møte morgendagens sikkerhetsutfordringer, må vi planlegge for det allerede i dag.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

I større byutviklingsprosjekter er det historisk sett først og fremst frykten for terrorhandlinger som har fått størst fokus når det snakkes om sikring av bygninger eller byrom. Dette er logisk nok tatt i betraktning skadeomfang og frykten som oppstår når slike handlinger rammer plutselig og hardt.

Sikring innebærer også forebygging av vinningskriminalitet, inntrengning, avlytting eller data-angrep. Det vil alltid være en utfordring å beskytte bygninger, områder eller mennesker mot slike trusler uten å gjøre om arbeidsplassen, byen eller bylivet til et lukket området. Men det er langt fra umulig.

 

Planlegge for sikre byer

Tenk deg en byplan som inneholder et samarbeid i form av samkjøring av alle IKT-løsningene til trygghetsetatene i byen. Kanskje også politiet? Mulighetene for effektivisering og forebygging av alle typer kriminalitet vil med ett kunne være enorme.

Bare i Oslo ser vi store infrastrukturprosjekter og offentlige byggeprosjekter de nærmeste årene, noe som aktualiserer en slik helhetstankegang og overordene retningslinjer, standarder og sikkerhetskompetanse slik at vi kan planlegge for sikre byer og bygninger for fremtidige generasjoner.

Kan arkitekturen redusere kriminalitet?

For å ivareta varierende og ulike sikringsbehov har det blitt gjort ulike tiltak i utformingen og designet av de fysiske omgivelsene. Men for å lykkes med design som virkemiddel i sikkerhetsøyemed må man først og fremst forstå begrepet.

Arkitektur og designprinsipper som virkemiddel i å redusere kriminalitet betinger en forståelse av de bakenforliggende årsakene til kriminalitet. Kanskje kan arkitektur også legge til rette, eller faktisk også skape, kriminalitet?

Det hevdes i alle fall at arkitektur er det enste som kan fornærme et menneske på lang avstand.

Komplekse problemstillinger og krav

Når man skal arbeide med bygninger, utviklingsprosjekter eller større byplanprosjekter som har et sikringsbehov innebærer dette en sammensatt prosess med hensyn til blant annet funksjon, arkitektur, konstruksjon, infrastruktur, mennesker og tekniske installasjoner.

I tillegg må man selvsagt forholde seg til norsk bransjelovgivning som Byggherreforskriften og TEK10, vil alle virksomheter og organisasjoner selv måtte håndtere den totale risikoen og usikkerheten omkring hvorvidt de når sine interne sikringsmål.

Sikkerhet som integrert del av byggeprosessen

Ved å ha fokus på hvordan også sikkerhet kan inkluderes og integreres i byggeprosessen, vil man kunne redusere kostander og ekstraarbeid det vil medføre å ta stilling til dette når prosjektet er ferdigstilt.

Jo tidligere i prosessen ulike faggrupper kommer inn for å gjøre vurderinger, jo billigere vil man også kunne løse utfordringene knyttet til prosjekter, enten det er eksisterende bygg eller nye utviklingsprosjekter. Her skiller ikke sikkerhet seg fra etablert tankegang rundt andre fagdisipliner i byggeprosjekter.

Sikkerhet i et livsløpsperspektiv

Viktigheten av rette og kompetente vurderinger i startfasen av planleggingen kan vise seg å være avgjørende for rett sikringsnivå og gjennomførbare tiltak, både i forhold til prosjektet framdriftsplan men også økonomiske ramme.

I et livsløpsperspektiv for et byggverk vil kostnader forbundet med drift, vedlikehold og endringer i rom-plan være de største. Dette understreker igjen viktigheten av fokus på gode løsninger tidlig i planleggingsfasen slik at man får med hele livsløpet til bygningen, altså totale kostnader fra planlegging til rivningskostnader ved endt levetid.

Et lederansvar å sette sikkerhet på agendaen

Det hevdes at når vår oppfatning av virkeligheten ikke stemmer overens med den reelle situasjonen, vil vi begynne å ta dårlige beslutninger. Grunnen til at dette understrekes her, er at mange ledere i tillegg tar beslutninger på vegne av flere enn seg selv, og også for en lengre tidsperiode, noe som nødvendigvis også vil øke viktigheten av at oppfattet risiko stemmer overens med faktisk og reell risiko.

På samme måte som en leder har ansvar for å holde seg oppdatert om marked og trender vil det også være et lederansvar å sette sikkerhet på agendaen. Dette omfatter ikke bare styrerommet, men også å legge til rette og å påse at de som bestiller tjenester fra eksterne aktører har rett kompetanse til å vite hva de skal etterspørre.

Kompetanseheving i sikkerhetsbransjen

Det vil være bestillerorganisasjonens ansvar å ha så mye kompetanse internt i egen bedrift at man vet hva som finnes av tjenester også hva man faktisk skal etterspørre og til hvilke tid.

En god faglig vurdering av tilbudt kompetanse vil forhåpentligvis føre til en økning i kunnskapsnivået og helehetstankegangen, noe som vil være utelukkende positivt for kompetanseheving i sikkerhetsbransjen.

Disse temaene vil bli berørt på konferansen Designing Out Crime 2015

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss