Året 2016

Vi ønsker å takke alle våre gamle og nye medlemmer for det gode samarbeidet i året som er gått. Hendelser nasjonalt og internasjonalt har vist at vi lever i en omskiftelig tid. Dette betyr at sikkerhet og sikring blir minst like aktuelt i året som kommer.

Jack Fisher Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fisher Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR har tilbudt mange kompetansehevende kurs og tidsaktuelle seminarer innen sikring og kriminalitetsforebygging i løpet av året. Dette vil vi fortsette med i 2017, et år som blir et spesielt år for NSR, i det vi runder 40 år som organisasjon. Jubileet vil bli feiret i forbindelse med Sikkerhetskonferansen 2017.

Aktiviteter i løpet av året

Som eksempler på kompetansehevende tilbud kan vi nevne grunnleggende fysisk sikring, sikringsrisikoanalyse og etterretning og sikkerhet. NSR har også holdt en rekke foredrag på eksterne konferanser og virksomhetsinterne arrangementer. Medlemsrådgivning er en viktig del av vårt arbeid, og mange har benyttet seg av denne medlemsfordelen gjennom året.

Vi har gjennomført flere faste arrangementer, som Designing Out Crime (i samarbeid med Cowi), Sikkerhetsforum for internasjonale virksomheter, og vårt hovedarrangement Sikkerhetskonferansen. I tillegg har vi arrangert seminarer relatert til tidsaktuelle temaer, som for eksempel falske basestasjoner og reisesikkerhet.

Vi vurderer fortløpende hva som er aktuelle kurs og seminarer basert på innspill fra våre medlemmer, Det konsultative råd, utvalg og nyhetsbildet.

Utvalg og arbeidsgrupper

I tillegg til våre egne utvalg, som per i dag er Informasjonssikkerhetsutvalget, Sikringsutvalget, Kriminalitetsutvalget og Grenseløse utfordringer, deltar representanter fra administrasjonen i flere myndighetsutvalg og arbeidsgrupper. Gjennom slik deltakelse søker NSR å ivareta våre medlemmers og næringslivets interesser og behov på best mulig måte.

Myndighetskontakt

NSR er bindeledd mellom næringsliv og politi og sikkerhetsmyndigheter. Vi jobber tett opp mot næringslivskontaktene i politidistriktene, og næringslivskontakten i Kripos spesielt. Næringslivskontaktene skal bygge og videreutvikle relasjoner og samarbeid med næringslivet og andre aktører i politidistriktet.

Året 2017

NSR vil fortsette arbeidet med å gjøre våre medlemmer i stand til å møte dagens og morgendagens kriminalitets- og sikringsutfordringer på en best mulig måte. På vår arrangement-side finner du noen av de aktiviteter vi allerede har planlagt.

Vi ønsker deg en trygg jul og et sikkert nytt år!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss