Aktiviteten og interessen for medlemskap hos Næringslivets Sikkerhetsråd øker

Flere og flere virksomheter ser behovet for å ta del i de møteplasser som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) tilbyr. Trussel- og kriminalitetsbildet, fremgangsmåter og teknologi er i rask endring. Dette gjør det ressurskrevende å stå alene.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Både næringsliv og myndigheter erkjenner at ingen kan forbygge eller bekjempe kriminalitet alene. Det er et stort behov informasjonsflyt mellom det private og det offentlige for å få et realistisk bilde av trusselbildet, og økt kompetanse for å vurdere risiko på en god måte.

«Viktig bidragsyter gjennom 40 år - og fortsatt en høyst aktuell aktør»

***

- At flere nå ser på NSR som en organisasjon det er viktig å være medlem av er hyggelig. Vi representerer nå mellom 250 – 300 000 årsverk, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR. Vi har i mange å jobbet for, og skapt mange gode møteplasser mellom offentlig og privat sektor. Vår oppgave er å gi næringslivet gode «verktøy» for å forebygge kriminalitet og redusere sin risiko. I tillegg skal vi belyse de kriminalitets- og sikkerhetsutfordringene næringslivet står overfor til rette myndigheter, og sammen få til gode løsninger. Tilbakemeldingene er at dette gir en verdi tilbake til våre medlemmer, sier Fischer Eriksen.

«Bunnsolid, tung kompetanse, stort nettverk. Anbefales!»

***

Gjennom våre mange møteplasser, som for eksempel våre ekspertutvalg og vårt konsultative råd jobber NSR for å dele relevant informasjon til og mellom våre medlemmer. Andre forum for informasjonsdeling er kurs, seminarer og konferanser.

«NSR er et flott tilbud for norsk næringsliv. Ingen virksomhet er for liten til å kunne nyte godt av det organisasjonen tilbyr»

***

Utgivelse av ulike veiledere i samarbeid med våre medlemmer og/eller myndighetene, er også en viktig del av vår arbeid for å gi både medlemmer, og næringslivet for øvrig, verktøy for å kunne forebygge. I tillegg er våre undersøkelser viktige verktøy for oss. Gjennom undersøkelsene får vi kartlagt «hvor skoen trykker» hos både næringsliv og myndigheter, og på den måten blir våre prioriteringer og satsninger mer målrettet og riktig.

«Dere er også en inspirasjon for oss som studerer sikkerhet»

***

Næringslivets Sikkerhetsråd holder også mange foredrag for våre medlemmer, internt i virksomheten eller på deres arenaer, og så langt i år har vi bidratt til at flere tusen tilhørere har fått med seg budskapet "kjenn din risiko". Vi tror at dette gir en verdi for våre medlemmer og samarbeidende myndigheter – og gleder oss allerede for nye runder i 2018.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss