Søk

logo

Næringslivets Sikkerhetsråd

er en medlemsorganisasjon, opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom aktive ekspertutvalg og formalisert samarbeid med politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter.

NSRs stiftere er:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring  for Skib

Eget faglig råd

NSR gir råd om sikkerhetstiltak mot informasjonsspionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet m.v. NSRs konsultative råd bistår i trusselvurderinger og utarbeidelse av tiltak mot kriminelle handlinger rettet mot næringslivet.

Kriminalitet koster

Kriminalitet koster samfunnet og virksomhetene enorme summer hvert år og de fleste virksomheter rammes. Det er liten utsikt til at kriminalitetsbildet skal bedre seg i overskuelig fremtid. Stadig større deler av disse kostnadene påløper næringslivet direkte, og det er viktig – både for den enkelte bedrift og for næringslivet samlet – å demme opp for denne utviklingen. Store beløp kan spares for virksomhetene ved forebygging av kriminalitet. Kunnskap er avgjørende for å lykkes i det arbeidet.

Holdninger og etikk

Sikkerhetsarbeid er i hovedsak en motiverende og holdningsskapende virksomhet. Mennesket er ofte det svakeste ledd i sikkerhetskjeden. God motivasjon og riktige holdninger kan derimot gjøre ansatte til den viktigste ressursen i sikkerhetsarbeidet. Balansen mellom fysiske tiltak, offentlig ansvar og internkontroll er vanskelig. For at virksomheten skal treffe de riktige beslutninger om sikkerhetstiltak, må ledere og ansatte bevisstgjøres. Sikkerhetsarbeid er lederens ansvar.
Bli medlem av NSR her

NSRs vedtekter

Kommende aktiviteter

Faktaboks

Eksterne representanter i det konsultative rådet:

 • Politidirektoratet (POD)
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Kripos
 • ØKOKRIM
 • Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følg oss

Våre eiere